| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.

§ 2. Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 1 kwietnia 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Hildebrandt


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/234/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf


Uzasadnienie

W myśl znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie pobierana od mieszkańców na podstawie ustalonej stawki przez gminę oraz na podstawie deklaracji składanej przez mieszkańców.

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) właściciel nieruchomości ( w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ) jest obowiązany złożyć burmistrzowi deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obliczonej przy uwzględnieniu ilości osób zamieszkujących faktycznie daną nieruchomość, a także stawki opłaty określonej przez gminę w odrębnej uchwale), w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie nieruchomości.

W przypadku wystąpienia zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zadeklarowanej objętości pojemników wyrażonej w litrach odpadów wytwarzanych na tej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia zajścia zmiany złożyć nową deklarację.

Na mocy art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, określa, wzór deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Również na podstawie art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) Rada gminy określa termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełniając deklarację, właściciel nieruchomości jest zobowiązany podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób fatycznie zamieszkujących nieruchomość.

Wyżej wymieniony właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązany dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji burmistrza określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Hildebrandt


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »