| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 79.845.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące: 73.680.278 zł;

2) dochody majątkowe: 6.165.322 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 79.240.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 71.747.720 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 7.492.480 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 605.400 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.408.000 i rozchody budżetu w wysokości 2.013.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku 2013 z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń w wysokości 150.000 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 250.000 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną: 80.000 zł;

2) rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 170.000 zł.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

1) dochody: 8.916.956 zł;

2) wydatki: 8.916.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

1) dochody: 4.000 zł;

2) wydatki: 4.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

1) dochody: 351.275 zł;

2) wydatki: 351.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Dotacje udzielane z budżetu, związane z realizacją zadań gminy w wysokości 5.169.768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 100.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.234.425 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.234.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Brodnicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Hildebrandt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/226/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
uzasadnienie.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »