| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie "Mój dom na medal" oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 1) ) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406),

Rada Miejska
uchwala co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustanawia się:

1) Doroczne Nagrody Burmistrza Tucholi za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie " Mój dom na medal", zwane dalej "Dorocznymi Nagrodami".

2) Nagrodę o nazwie "Laur Burmistrza Tucholi" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej "Nagrodą".

Rozdział II.
Zasady, warunki oraz tryb przyznawania Dorocznych Nagród Burmistrza Tucholi

§ 2. Celem ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Tucholi za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie "Mój dom na medal" jest uznanie dążeń do zachowania całokształtu materialnego dorobku mieszkańców Tucholi, stanowiącego historyczne dziedzictwo członków tucholskiej wspólnoty samorządowej i będącego częścią ich kultury za jedno z podstawowych zadań samorządu Gminy Tuchola.

§ 3. 1. Doroczne nagrody mogą być przyznawane właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym w mieście Tuchola budynki położone w strefie "A - pełnej ochrony konserwatorskiej", które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej Gminy Tuchola wart podkreślenia, upowszechniania i ochrony.

2. Podstawą przyznania dorocznej nagrody są szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, o których mowa w ust. 1 stanowiących elementy kultury materialnej Gminy Tuchola.

3. Pierwsze doroczne nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane za osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne rozpoczęte i zrealizowane w 2013r.

§ 4. 1. Doroczne nagrody mają charakter pieniężny, przyznawane są łącznie z okolicznościowym dyplomem.

2. Ustala się pierwszą nagrodę w kwocie 12.000 zł, drugą nagrodę w kwocie 10.000 zł i trzecią w wysokości 8.000 zł.

§ 5. 1. Doroczne nagrody przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: Burmistrz Tucholi, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Samorządu i Finansów Rady Miejskiej, wskazani przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego zajmujący się sprawami planowania przestrzennego i inwestycji.

2. Przewodniczącym Kapituły jest Burmistrz Tucholi, który kieruje jej pracami.

3. W swej pracy członkowie Kapituły opierają się na dokumentacji dostarczonej przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody oraz mogą zasięgać publicznie dostępnych informacji dotyczących kandydatów do nagrody.

4. Członek Kapituły ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach Kapituły, gdy nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny.

5. Sekretariat Kapituły prowadzi Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

§ 6. 1. Kapituła przyznaje doroczne nagrody osobom (podmiotom) wyłonionym spośród zgłoszonych kandydatur.

2. Kandydatury do dorocznej nagrody mogą zgłaszać: właściciel lub współwłaściciele budynków, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszej uchwały, ich zarządy lub zarządcy oraz Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi.

3. Zgłoszenie kandydatury do dorocznej nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zgłoszenie kandydatury do dorocznej nagrody powinno zawierać :

1) adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców),

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją fotograficzną tego osiągnięcia,

3) uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechnienia i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola,

4) kopię pozwolenia na budowę,

5) dokumentację fotograficzną sprzed remontu i po remoncie.

5. Zgłoszeń do dorocznej nagrody można dokonywać w okresie od 1 do 31 października każdego roku poprzez złożenie stosownego formularza w Urzędzie Miejskim w Tucholi.

6. O możliwości zgłaszania kandydatury oraz terminie i sposobie ich zgłaszania Burmistrz Tucholi powiadomi przez ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tucholi, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 7. 1. Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i przyznaje nagrody wybranym osobom (podmiotom), kierując się kryteriami opisanymi w § 2.

2. Kapituła może nie przyznać żadnej nagrody, jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na nagrodę.

3. Osoba lub podmiot może otrzymać doroczną nagrodę za określoną nieruchomość tylko jeden raz.

§ 8. Kapituła jest zobowiązana ocenić zgłoszone kandydatury i podjąć decyzje w sprawie nagród najpóźniej do 30 listopada. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nieprzyznaniem żadnej dorocznej nagrody w danym roku.

Rozdział III.
Zasady i tryb przyznawania Nagród o nazwie "Laur Burmistrza Tucholi"

§ 9. Celem ustanowienia Nagrody o nazwie "Laur Burmistrza Tucholi" jest uhonorowanie i wyróżnienie twórców, animatorów i organizatorów kultury za działalność lub osiągnięcia o charakterze gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym.

§ 10. Za kryteria do przyznania Nagrody osobom określonym w § 9 uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej oraz promowanie Gminy Tuchola w dziedzinie kultury i tradycji.

§ 11. 1. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2. Ustala się wartość Nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej w granicach od 500 zł do 5.000 zł.

3. Nagrody są finansowane ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie Gminy Tuchola.

§ 12. 1. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody mogą składać:

1) instytucje kultury,

2) stowarzyszenia kulturalne i związki twórcze,

3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej,

4) Burmistrz Tucholi,

5) grupa 6 radnych.

2. Zgłoszenie kandydatury do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać :

1) dane o kandydacie (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia adres, dziedzinę działalności, osiągniecie, za które ma być nagroda przyznana i uzasadnienie wniosku),

2) dane wnioskodawcy (nazwa wnioskodawcy, adres siedziby wnioskodawcy).

4. Zgłoszenia można składać w dowolnym okresie roku kalendarzowym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tucholi.

§ 13. 1. Nagrody przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: Burmistrz Tucholi, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

2. Przewodniczącym Kapituły jest Burmistrz Tucholi, który kieruje jej pracami.

3. W swej pracy członkowie Kapituły opierają się na dokumentacji dostarczonej przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody oraz mogą zasięgać publicznie dostępnych informacji dotyczących kandydatów do nagrody.

4. Członek Kapituły ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach Kapituły, gdy nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny.

5. Sekretariat Kapituły prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 14. Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie "Mój dom na medal" oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wręczane są uroczyście przez Burmistrza Tucholi i Przewodniczącego Rady podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej odbywającej się po podjęciu przez Kapitułę decyzji w sprawie nagród.

§ 15. Doroczne nagrody oraz nagrody nazwie "Laur Burmistrza Tucholi" są finansowane ze środków wydzielonych na te cele w budżecie Gminy Tuchola.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/226/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zgłoszenie kandydatury do dorocznej Nagrody za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Gminy Tuchola o nazwie "Mój dom na medal"

1. Adres budynku:

……………………………………………………………………............………………………............……

2. Imie i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy zarządcy (lub zarządców):

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

3. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana:

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

4. Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechnienia i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola:

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

……………………………………………………………………............………………………............……

Załączniki ( wymienić):

................................................ .......................................................

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procedury związanej z przyznawaniem dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie "Mój dom na medal", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833 z późn. zm.).

................................................ .......................................................

(miejscowość, data) (podpis kandydata)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/226/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zgłoszenie
do nagrody "Laur Burmistrza Tucholi" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

I. DANE O KANDYDACIE

1. Imię i nazwisko ...............................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia .................................................................................................

3. Imiona rodziców .............................................................................................................

4. Miejsce zamieszkania .....................................................................................................

5. Telefon kontaktowy kandydata ......................................................................................

6. PESEL ............................................................................................................................

7. Urząd Skarbowy .............................................................................................................

8. NIP .................................................................................................................................

9. Numer rachunku bankowego .........................................................................................

10. Dziedzina działalności .................................................................................................

11. Osiągnięcie /a/ za które ma być nagroda przyznana ....................................................

............................................................................................................................................

12. Uzasadnienie wniosku i opis osiągnięć w zakresie określonym w § 10 uchwały:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy: ...........................................................................................................

2. Adres siedziby: kod: .............., miejscowość: ....................... , ul. ......................... , nr .........

.....................................................................................................................................................

.................................. ......................................... ..........................................................

/ miejscowość, data / / pieczęć wnioskodawcy / / podpis ipieczęć imienna wnioskodawcy /

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procedury związanej z przyznawaniem nagród "Laur Burmistrza Tucholi" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833 z późn. zm.).

..................................................... ..................................................

(miejscowość, data) (podpis kandydata)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »