| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie

R a d a G m i n y uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjąć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXIX/162/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wioletta Kuczmarska


Załącznik do Uchwały Nr XVII/117/2012
Rady Gminy Tłuchowo
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tłuchowo jest mowa o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

3) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014 ) - należy rozumieć przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);

2. Ilekroć w regulaminie mowa o :

- właścicielu nieruchomości to posłużono się nimi w znaczeniu używanym w ustawie;

- punkcie selektywnej zbiórki odpadów należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

- pojemniku, to urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych;

- podmiot odbierający odpady komunalne, to podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 1- 5 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 - 7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre).

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez:

1) usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika;

2. Zadania wymienione w ust 1 pkt. 1 i 2 powinny być realizowane:

1) niezwłocznie po ustaniu opadów, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) najpóźniej do godziny 6.30 - w przypadku wystąpienia opadów w godzinach nocnych tj. od godziny 22.00 do godziny 6.00 .

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach spełniających wymagania ust. 1, do tego celu wyznaczonych i oznakowanych stosowną tablicą.

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

4. Naprawy, o których mowa w ust. 3, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz nie spowodują uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Na terenie Gminy Tłuchowo ustala się następujące minimalne pojemności pojemników i worków przewidzianych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych:

1) pojemniki o pojemności co najmniej 60 l;

2) kontenery o pojemności co najmniej 3000 l;

3) worki o pojemności co najmniej 30 l,

4) pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane odpowiednio oznaczone o pojemności co najmniej 30l.

2. Na terenie Gminy Tłuchowo ustala się następujące minimalne pojemności pojemników i worków przewidzianych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l;

2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 80 l;

3) kontenery o pojemności co najmniej 3000 l.

3. Na terenie Gminy Tłuchowo ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki do zmieszanych odpadów komunalnych o pojemnościach 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 700 l, 1100 l;

2) worki do zmieszanych odpadów komunalnych o pojemnościach: 30 l, 60 l;

3) kosze uliczne o pojemnościach: 30 l, 40 l, 60 l;

4) kontenery do zmieszanych odpadów komunalnych o pojemnościach: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 6000 l, 7000 l;

5) pojemniki do segregowanych odpadów komunalnych o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l ,1100 l, 1500 l, 2500 l;

6) worki do segregowanych odpadów komunalnych o pojemnościach: 30 l, 60 l, 120 l, 240 l.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów komunalnych określonej w Rozdziale 4 i o pojemności wprost wskazanej lub uwzględniającej wskazane niżej średnie ilości wytworzonych odpadów w okresie miesięcznym :

1) dla budynków mieszkalnych: 55 l odpadów zmieszanych na mieszkańca (lecz nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na każdą nieruchomość) lub 22 l odpadów zmieszanych i 34 l odpadów selektywnie zebranych (lecz nie mniej niż 1 pojemnik 80 l przeznaczony na odpady zmieszane i 3 worki na odpady selektywnie zebrane);

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l odpadów zmieszanych lub 0,8 l odpadów zmieszanych i 2,2 l odpadów selektywnie zebranych na każdego ucznia, studenta i pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l odpadów zmieszanych lub 0,8 l odpadów zmieszanych i 2,2 l odpadów selektywnie zebranych na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych - co najmniej 80 l odpadów zmieszanych na każdy lokal handlowy.

5) dla placówek handlowo-usługowych poza lokalem - co najmniej 80 l odpadów zmieszanych na każdy punkt handlowy.

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l odpadów zmieszanych lub 6 l odpadów zmieszanych i 14 l odpadów selektywnie zebranych na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik pojemności 120 l na punkt,

8) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l odpadów zmieszanych lub 5 l odpadów zmieszanych i 15 l odpadów selektywnie zebranych na jedno łóżko;

9) dla budynków lub budowli wykorzystywanych na inne cele, w tym przez przedsiębiorców - 11 l odpadów zmieszanych na jedną osobę zatrudnioną lub wykonującą czynności na rzecz właściciela lub przedsiębiorcy na innej podstawie niż umowa o pracę lub 3 l odpadów zmieszanych i 8 l selektywnie zebranych na jedną osobę zatrudnioną lub wykonującą czynności na rzecz właściciela lub przedsiębiorcy na innej podstawie niż umowa o pracę jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l na odpady zmieszane na nieruchomości.

2. W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 30 l na odpady.

3. W przypadku organizowania imprezy masowej, plenerowej wymagane jest aby na nieruchomości umieszczono odpowiednią ilość pojemników uwzględniającą normę: 5 l odpadów na każdego uczestnika imprezy oraz odpowiednią ilość szaletów przenośnych w ilości uwzględniającej normę: jeden szalet na 100 przewidywanych uczestników imprezy. Usunięcie odpadów i uprzątnięcie terenu nie może nastąpić później niż 12 godzin po zakończeniu imprezy.

4. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez podmioty odbierające odpady komunalne, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;

§ 7. Ustala się następujące zasady i warunki rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:

1) każda nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i normatywnej ilości wytwarzanych odpadów lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 80 l;

2) zezwala się (za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne, przy zachowaniu minimalnej pojemności pojemnika ustalonej zgodnie z § 6 ust 1 pkt 1) na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z jednego lub kilku pojemników na odpady;

3) w przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej lub działalności gastronomicznej, podmiot prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy ulicznych na odpady;

4) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych może nastąpić jedynie w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i (z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust 3) pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne;

5) pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.

§ 8. Pojemniki do zbierania odpadów powstałych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinny być trwale oznaczone w sposób pozwalający na odróżnienie ich od pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Dopuszcza się oznakowanie pojemników za pomocą elementów dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne lub w inny sposób zaproponowany bądź zaakceptowany przez podmiot odbierający odpady komunalne.

§ 9. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela oraz w uzgodnieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki do drogi gminnej utwardzonej lub ulicy przed posesję. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dogodnego dojazdu do pojemników, a w przypadku braku dojazdu do zapewnienia zastępczej drogi dojazdowej lub wytaczanie pojemników do najbliższej drogi dojazdowej.

§ 10. 1. Zarząd drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy, ustawia kosze uliczne przy ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których przebiegają główne ciągi piesze służące użyteczności publicznej.

§ 11. 1. Zabrania się:

1) wrzucania do pojemników lub worków przeznaczonych na odpady segregowane innych odpadów lub przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem pojemników lub worków;

2) umieszczania odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych, a także zużytego sprzętu elektrycznego w pojemnikach na odpady komunalne;

3) umieszczania odpadów medycznych i odpadów niebezpiecznych w pojemnikach na odpady komunalne;

4) wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla oraz martwych zwierząt;

5) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli;

6) w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów podlegających selektywnej zbiórce;

7) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów wymienionych w § 2 ust 1 pkt. 8 - 14 ;

8) umieszczania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;

9) wysypywania i magazynowania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości poza miejscami do tego przeznaczonymi.

2. Do pojemników lub worków na tworzywa sztuczne, makulaturę, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło zabrania się wrzucać:

1) opakowania z zawartością np. żywności, wapna, cementu itp.;

2) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego;

3) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach;

4) opakowania po środkach ochrony roślin i owadobójczych;

5) prospekty foliowane i lakierowane katalogi itp.;

6) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, żarówki);

7) lustra;

8) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

9) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone);

10) szyby samochodowe;

3. Do pojemników lub worków na odpady ulegające biodegradacji (organiczne) zabrania się wrzucać:

1) opakowań;

2) odpadów mięsnych, ryb, kości;

3) pieluch jednorazowych, podpasek itp…;

4) kamieni, popiołu, żużla.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomosci oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 12. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w workach, pojemnikach, kontenerach na odpady komunalne, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale oraz szkło należy zbierać w workach, pojemnikach, kontenerach na odpady komunalne, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone należy zbierać w workach, pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;

4) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach;

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) punktów ich sprzedaży;

6) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej;

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do :

a) punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) punktów ich sprzedaży;

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) wytworzone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) wytworzone przez osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą należy przekazywać podmiotom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami.

10) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi :

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na miesiąc;

b) bioodpady, w tym odpady zielone - raz na miesiąc:

c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - raz na miesiąc

2) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na miesiąc,

b) bioodpady, w tym odpady zielone - raz na miesiąc:

c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło- raz na miesiąc

§ 14. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać:

a) w okresie sezonu trwającego od 1 kwietnia do 30 września - trzy razy w tygodniu;

b) poza sezonem - dwa razy w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów - z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

2) kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać z częstotliwością zapewniająca lokalne potrzeby w tym zakresie;

3) z cmentarzy - według potrzeb,

4) w przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami co najmniej codziennie;

5) w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, niezwłocznie po zakończeniu każdej imprezy;

§ 15. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) chemikalia i zużyte opony - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

2) przeterminowane leki - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w aptekach - w godzinach ich pracy;

3) baterie i akumulatory - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

5) meble i odpady wielkogabarytowe - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) wymienione w § 12 pkt 9 lit. a - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach pracy,

b) wymienione w § 12 pkt. 9 lit. b - umieszczanych w pojemnikach zamówionych odpłatnie u przedsiębiorcy odbierającego odpady w terminie uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady komunalne;;

7) tekstylia i odzież - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach pracy;

8) odpady wielomateriałowe - oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach pracy.

§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 17. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 18. Osoby utrzymujące psy rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązani są zapewnić wywieszenie tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości np. o treści: "Uwaga! posesji pilnuje pies", "Uwaga! Agresywny pies".

§ 19. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów.

2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winny być utrzymane w należytej czystości.

4. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.

5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

6. Ule z pszczołami nie mogą być ustawione w odległości mniejszej niż 10 m od granicy drogi publicznej, budynku mieszkalnego, inwentarskiego lub gospodarczego oraz od granicy sąsiedniej nieruchomości, będącej własnością innej osoby, niż właściciel ula.

7. Ule z pszczołami ustawione w odległości od 10 do 13 m od wskazanej w ust. 6 granicy otoczenia należy oddzielić stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy, siatka o drobnych oczkach) o wysokości co najmniej 3 m w celu wznoszenia się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.

§ 22. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

Rozdział 7.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Tłuchowo określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

3. Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wioletta Kuczmarska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »