| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591; zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654; zm.: Dz.U. z r.2011 Nr 149, poz.887, Nr 174, poz.1039, Nr 185, poz.1092; z r.2012, poz.742)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Rafał Jeziorny


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/117/2012
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Statut Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim, zwany dalej Zakładem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1026 z późn. zm.),

3) uchwały nr XXVII/179/98 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

4) decyzji Wojewody Toruńskiego z dnia 12 listopada 1998 roku o wpisie do rejestru,

5) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Papowo Biskupie.

§ 4. Zakład jest utworzony w celu udzielania ogółowi ludności świadczeń zdrowotnych obejmujących zachowanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów oraz szerzenie oświaty i promocji zdrowia.

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) stomatologii,

c) diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,

d) opieki nad dziećmi w szkołach (higiena szkolna);

2) prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promoci zdrowia;

3) szerzenie oświaty zdrowotnej;

4) orzekanie o stanie zdrowia lub wydawanie orzeczeń lekarskich na potrzeby pacjenta, zakładów pracy, organów ścigania i innych podmiotó uprawnionych do zasięgania opinii.

2. Zadania Zakładu wskazane wykonywane są poprzez udzielanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych oraz porad domowych, świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia i zdrowia, przeprowadzania badań profilaktycznych.

Rozdział 2.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 6. Organami Zakładu są:

1) Kierownik Zakładu, który ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

2) Rada Społeczna Zakładu.

§ 7. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu.

§ 8. Zakład prowadzi działalność leczniczą w oparciu o przedsiębiorstwo podmiotu pod nazwą Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 9. W skład Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzą: jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne, gabinety, poradnie i samodzielne stanowiska pracy.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny zaopiniowany przez Radę Społeczną.

§ 11. 1. W skład Rady Społecznej Zakładu wchodzi Przewodniczący oraz 5 członków.

2. Kadencja Rady Społecznej Zakładu trwa 4 lata.

3. Członków Rady Społecznej Zakładu można odwołać przed upływem kadencji w przypadku:

1) braku udziału w kolejnych trzech posiedzeniach Rady;

2) uchylania się od udziału w pracach Rady;

3) łamania regulaminu Rady.

4. Jeżeli liczba członków Rady ulegnie zmniejszeniu organ, który powołał Radę uzupełnia jej skład na najbliższej Sesji.

5. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy.

6. Zadania i kompetencje Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

§ 12. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzane w takim samym trybie jak jego ustanowienie.


Uzasadnienie

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), która uchyliła przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stały się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. W artykule tym został również określony obowiązek dostosowania statutów podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do zapisów ustawy, w terminie roku od dnia jej wejścia w życie. Wobec powyższego nadanie Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim w nowym brzmieniu jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »