| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/108/2013 Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391[1]) ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) Rada Gminy Świedziebnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 roku:

1. Od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b) szkła,

c) papieru i tektury,

d) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

f) przeterminowanych leków i chemikaliów,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

k) zużytych opon.

§ 2. 1. Od właściciela nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne:

1) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji):

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) szkło,

c) papier i tektura,

d) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2) w systemie zbiórki objazdowej:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony.

3) w systemie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

a) szkło,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

e) przeterminowane leki i chemikalia,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe,

j) zużyte opony.

2. W systemie zbiórki objazdowej i w systemie PSZOK-u. selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

- będą odbierane w ilości limitowanej.

3. Selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak:

a) szkło,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- będą odbierane w ilości nieograniczonej.

§ 3. 1. Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych określone zostaną przez Gminę i udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ustala się pojemniki w jednolitym kolorze (z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów wymienionych w § 3 ust. 3) o odpowiednim oznaczeniu opisowym ze znakiem graficznym.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki/worki niebieskie, w których zbierane są papier i tektura (należy wrzucać gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy; kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania);

2) pojemniki/worki zielone, w których zbierane jest szkło kolorowe (należy wrzucać butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach);

3) pojemniki/worki białe, w których zbierane jest szkło bezbarwne (należy wrzucać butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach).

4. Pojemniki/worki żółte, w których zbierane są tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe (należy wrzucać puste, odkręcone i zgniecione opakowania plastikowe po napojach np. typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach; plastikowe zakrętki; folia i torebki z tworzyw sztucznych puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych np. zabawki, narzędzia, kartoniki po sokach i mleku):

1) pojemniki brązowe - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

2) worki brązowe - odpady zielone;

3) worki przezroczyste - frakcja "sucha" (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), należy wrzucać odpady wymienione w § 3 ust. 3 pkt. 1 i 4;

4) pojemniki/worki żółte nieprzezroczyste (napis odpady medyczne) na odpady medyczne;

5) zabrania się wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych czy wód opadowych.

5. Dobór rodzaju pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny jest od potrzeb własnych właścicieli nieruchomości:

1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady, na koszt właścicieli nieruchomości;

2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju pojemnika, wystarczającego do przekazania tego rodzaju odpadów do PSZOK-u w limitowanej ilości, określonej w § 6.

§ 4. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych częstotliwość odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się co najmniej 1 x na 2 tygodnie;

2) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji odbywa się co najmniej 1 x na 2 tygodnie;

3) odpadów zielonych odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc w okresie od 1 IV do 31 X;

4) szkła odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc;

5) papieru i tektury odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc;

6) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc;

7) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na miesiąc.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych częstotliwość odbioru odpadów z:

1) lokali handlowych - branża spożywcza, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc,

c) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na miesiąc.

2) lokali handlowych - branża przemysłowa, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc,

c) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na miesiąc.

3) punktów handlowych poza lokalami, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 x na tydzień,

b) szkło - co najmniej 1 x na tydzień,

c) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na tydzień.

4) rynków, bazarów, targowisk, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

c) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc,

d) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej 1 x na tydzień.

5) obiektów oświaty, kultury, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne -- co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

c) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc,

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - co najmniej 1 x na 2 tygodnie, a w przypadku obiektów posiadających własną stołówkę co najmniej 1 x tydzień.

6) urzędów, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne -- co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

c) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc.

7) podmiotów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne -- co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na 2 tygodnie;,

c) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc.

8) lokali gastronomicznych, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

c) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc,

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - co najmniej 1 x na tydzień.

9) obiektów zakwaterowania, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

c) szkło - co najmniej 1 x na miesiąc,

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - co najmniej 1 x na 2 tygodnie.

10) campingów, pól namiotowych, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne -- co najmniej 1 x na tydzień,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na tydzień,

c) szkło - co najmniej 1 x na 2 tygodnie,

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - co najmniej 1 x na tydzień.

11) ogródków działkowych, odbywa się:

a) zmieszane odpady komunalne - w okresie od 11.03 - 31.10 - co najmniej 1 x na 2 tygodnie; w okresie od 01.11 - 10.03 - co najmniej 1 x na miesiąc,

b) frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - w okresie od 11.03 - 31.10 - co najmniej 1 x na 2 tygodnie; w okresie od 01.11 - 10.03 - co najmniej 1 x na miesiąc,

c) szkło - w okresie od 11.03 - 31.- co najmniej 1 x na 2 tygodnie; w okresie od 01.11 - 10.03 - co najmniej 1 x na miesiąc,

d) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od 11.03 - 31.10 - co najmniej 1 x na 2 tygodnie; w okresie od 01.11 - 10.03 - co najmniej 1 x na 2 miesiące.

12) cmentarzy, odbywa się:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - w okresie od 16.11 - 31.03 - co najmniej 1 x na miesiąc, w okresie od 01.04 - 30.09 - co najmniej 1 x na 2 tygodnie; w okresie od 01.10 - 15.11 - co najmniej 1 x na tydzień,

b) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od 16.11 - 31.03 - co najmniej 1 x na miesiąc, w okresie od 01.04 - 30.09 - co najmniej 1 x na 2 tygodnie; w okresie od 01.10 - 15.11 - co najmniej 1 x na tydzień.

3. Dla nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych (tzw. mieszanych) częstotliwość odbioru odpadów obywa się zgodnie z zapisami § 4 ust.2 z zastrzeżeniem, że częstotliwość odbioru odpadów nie będzie rzadsza niż określona w § 4 ust.1.

4. Dla nieruchomości innych np. terenów zamkniętych częstotliwość odbioru odpadów należy dostosować do zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

5. Odbiór odpadów budowlanych i remontowych obywa się z częstotliwością dostosowaną o potrzeb właścicieli nieruchomości, w ciągu max. 3 dni roboczych od momentu zapełnienia pojemnika lub dnia zakończenia prac remontowo - budowlanych.

6. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą minimum 2 razy w roku.

7. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych odbywać się będzie co najmniej raz w tygodniu.

8. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez masowych odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu imprezy, w ciągu max. 12 godzin po jej zakończeniu.

§ 5. Określa się sposoby pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest przedsiębiorca wybrany na drodze przetargu zorganizowanego przez Wójta.

2. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest przedsiębiorca posiadający odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 3.

3. W przypadku postanowienia przez Radę Gminy Świedziebnia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierającym te odpady od właścicieli nieruchomości będzie przedsiębiorca wybrany na drodze przetargu zorganizowanego przez Wójta.

4. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z odbierającym odpady.

5. Zabrania się samodzielnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych.

6. Zapisy § 5 ust. 5nie dotyczy odpadów selektywnie zebranych oddawanych do PSZOK-u.

§ 6. Określa się następujące limity odpadów jakie można przyjąć w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia: Limity przyjęcia odpadów komunalnych dotyczą ilości oddawanych łącznie odpadów komunalnych do PSZOK-u oraz zbiórek objazdowych w ciągu roku.

Kod Odpadu

Rodzaj Odpadu

Dozwolona ilość na nieruchomość na rok

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

NIEOGRANICZONA

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

NIEOGRANICZONA

15 01 03

Opakowania z drewna

NIEOGRANICZONA

15 01 04

Opakowania z metali

NIEOGRANICZONA

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

NIEOGRANICZONA

15 01 07

Opakowania ze szkła

NIEOGRANICZONA

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

NIEOGRANICZONA

20 01 02

Szkło

NIEOGRANICZONA

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

NIEOGRANICZONA

20 01 39

Tworzywa sztuczne

NIEOGRANICZONA

20 01 40

Metale

NIEOGRANICZONA

20 01 10

Odzież

200 kg

20 01 11

Tekstylia

16 01 03

Zużyte opony

4 szt.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

500 kg

20 01 13

Rozpuszczalniki

10 l

20 01 14

Kwasy

20 01 15

Alkalia

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

5 l

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

10 szt.

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

2 szt.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

10 l

20 01 26

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

5 l

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

5 l

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

1 kg

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

1 szt. akumulator "duży" np. samochodowy
3 kg inne akumulatory i baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

2 szt. Elektroodpadów "dużych" (np. pralka, kuchenka, telewizor)
5 szt. Elektroodpadów "małych" (np. suszarka, monitor, mikrofalówka)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

50 kg

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

300 kg

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

1 l

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z terenów zielonych

200 kg

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

50 kg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3 szt. "duże" (np. szafa, łóżko)
7 szt. "małe" (np. krzesło, szafka nocna)

§ 7. Określa się następujące zasady prowadzenia zbiórki objazdowej odpadów komunalnych.

1. Dozwolone ilości odpadów jakie można będzie nieodpłatnie oddać w ramach zbiórek objazdowych określone będą limitami ilości ich przyjęcia wg § 6.

2. Dla terenu Gminy Świedziebnia zakłada się zbiórki objazdowe zorganizowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców Gminy (drogą elektroniczną lub telefonicznie). Zgłoszenie odbioru minimum tydzień przed terminem objazdu.

3. Częstotliwość zbiórek 2 x na rok.

4. Terminy zbiórek będą dobrane optymalnie w roku kalendarzowym i określone odrębnym harmonogramem przez Gminę.

5. Zakłada się spójny system informacyjno - ewidencyjny dla PSZOK-u, dla systemu zbiórek objazdowych (gratowóz) oraz dla Urzędu Gminy w Świedziebni w celu prawidłowego ewidencjonowania odbieranych odpadów i stosowania dozwolonych limitów bezpłatnego przyjmowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

§ 8. Określa się następujące zasady prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1. Dozwolone ilości odpadów jakie można będzie nieodpłatnie oddać w ramach zbiórek objazdowych określone będą limitami ilości ich przyjęcia wg § 6.

2. Zakłada się, że funkcjonujący PSZOK będzie wyłącznie elementem wspomagającym system zbiórki odpadów o charakterze objazdowym, o którym mowa w § 7.

3. PSZOK świadczyć będzie usługi w wyznaczonych dniach i godzinach określonych przez Gminę i podanych do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca 2013 r.

§ 9. Gmina Świedziebnia wchodzi w skład Regionu Gospodarki Odpadami 3 czyli Lipnowsko - Rypińskiego. Szacowania ilość odpadów komunalnych powstająca na terenie regionu wynosi 37 722 Mg/rok (wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami). W skład Regionu Gospodarki Odpadami 3 (Lipnowsko - Rypiński) wchodzi 5 powiatów, zamieszkałych przez 183 838 osób. W Regionie Lipnowsko - Rypińskim, do którego należy Gmina Świedziebnia wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2023, będą działały dwie instalacje pełniące funkcje Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Są to: instalacja w Puszczy Miejskiej, gm. Rypin oraz instalacja w Lipnie, gm. Lipno. Instalacja w Puszczy Miejskiej koło Rypina jest instalacją czynną w trakcie modernizacji i rozbudowy, opartą o sortownię i pryzmę energetyczną. Rozbudowa polega na stworzeniu instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, która przejmie funkcję pryzmy energetycznej. Po modernizacji instalacja będzie spełniała kryteria RIPOK w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów zielonych oraz składowiska odpadów. Do końca 2012 r. planowane jest ukończenie rozbudowy węzła prasująco - belującego z przenośnikiem wznoszącym oraz zamontowanie przesiewacza bębnowego z rozbudową ciągów transportujących i separatora powietrznego odpadów. Instalacja w Lipnie, w gminie Lipno również podlega modernizacji mającej na celu jej dostosowanie do przyjmowania i przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Rozbudowana zostanie również sortownia odpadów. Po modernizacji instalacja będzie spełniała kryteria RIPOK w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów zielonych oraz składowiska odpadów. Wg danych uzyskanych od Zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Lipnie instalacja ta składa się obecnie ze składowiska odpadów wraz z kopcem bioenergetycznym, sortowni odpadów oraz rozbudowanej infrastruktury technicznej i drogowej spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki. Składowisko zapełnione jest jedynie w 11%, a przewidywany okres eksploatacji wynosi 25 lat. W przypadku awarii którejkolwiek z instalacji, pełnią one wobec siebie funkcje instalacji zastępczych. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2022 założono również istnienie regionalnej instalacji zastępczej, którą będzie instalacja w Brodnicy. Jest to instalacja istniejąca, która funkcjonuje w oparciu o sortownię odpadów surowcowych i składowisko odpadów. Zakład może stanowić instalacje zastępczą w zakresie składowiska odpadów oraz mechanicznego przetwarzania odpadów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Bejger


Uzasadnienie

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w art. 6r ust. 3 nakłada na Radę Gminy w Świedziebni obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności dotyczy to: ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Niniejsza uchwała określa sposób, zakres świadczenia usług dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Przedstawione zostały również zasady działania systemów odbiorów odpadów z rozróżnieniem na : u źródła (z posesji), ze zbiórki objazdowej oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dla określonego finansowania gminnej gospodarki odpadami określono odpowiednie limity przyjmowania odpadów komunalnych z wyłączeniem limitów dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki tzw. odpadów opakowaniowych (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal).

Przedstawiono częstotliwości odbioru odpadów wg. poszczególnych frakcji odpadów, rodzaju nieruchomości i potrzeb lokalnych.

W przedmiotowej uchwale przedstawiono również podstawowe jednostki funkcjonowania (docelowej i zastępczej) wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r., poz. 951

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »