| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miasta Radziejów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr III/16/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 07.02.2011 roku Nr 24, poz. 166).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), w art. 5 ust. 1 przewiduje przyznanie pomocy osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z ust. 2 art. 5 rada gminy może podjąć uchwałę
o podwyższeniu w/w kryterium dochodowego. W takim przypadku, pomoc przyznawana osobom, których dochody przekraczają 150 % kryterium dochodowego, jest finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu.

Rada Miasta Radziejów podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do korzystania
z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w grudniu 2010 roku do 200%. Wówczas było to uzasadnione rażąco niskim kryterium dochodowym ustalonym w ustawie o pomocy społecznej i skutkowało objęciem pomocą większej liczby osób potrzebujących wsparcia, szczególnie dzieci.

Obecnie kryterium to wynosi odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł netto, dla osoby w rodzinie - 456,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

Wobec podwyższenia kryterium dochodowego przez ustawodawcę nie ma potrzeby utrzymywania dotychczasowej regulacji, która dodatkowo obciąża budżet gminy.

Zważywszy powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »