| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/354/2013 Rady Gminy Lubicz

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 53.192.003 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.090.753 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.101.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 54.865.177 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.538.846 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.326.331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną (inwestycyjną) w wysokości 514.000 zł;

2) celową w wysokości 125.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;

3) celową w wysokości 30.328 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;

4) celową w wysokości 90.656 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;

5) celową w wysokości 13.598 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

6) celową w wysokości 130.000 zł, z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla sprzątaczek w szkołach;

7) celową w wysokości 195.328 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli;

8) celową w wysokości 1.093.994 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody i ścieków.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.673.174 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ub.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 1.929.294 zł i rozchodów budżetu 256.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.840.121 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6;

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 36.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.174.262 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.519.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody 481.500 zł;

2) wydatki 481.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013r.:

1) dochody 85.000 zł;

2) wydatki 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 196.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 251.023 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 5.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z tym, że w trakcie roku budżetowego na koniec kolejnych kwartałów zadłużenie z tego tytułu łącznie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami stanowiącymi tytuły długu, nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów budżetu.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.500.000 zł.;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;

3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3.000.000 zł.


§ 15. Na rok 2013 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Hanna Anzel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/354/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »