| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Kruszwicy

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Chełmcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kruszwica

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1) ) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 2) ), zawiera się porozumienie pomiędzy Gminą Kruszwica reprezentowaną przez Dariusza Witczaka - Burmistrza Kruszwicy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Ostrowskiej, a Gminą Radziejów reprezentowaną przez Marka Szuszmana - wójta Gminy Radziejów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ireny Szynkowskiej, następującej treści:

§ 1. Wójt Gminy Radziejów przekazuje, a Burmistrz Kruszwicy przyjmuje do realizacji część zadania własnego Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 1, obejmuje dzieci będące mieszkańcami gminy Radziejów, uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kruszwica.

§ 3. Środki finansowe na realizację powierzonego zadania ustalono na podstawie kosztów planowanych na 2013 rok i wynoszą 283,35 zł miesięcznie na jedno dziecko.

§ 4. Gmina Kruszwica w terminie do 15 każdego miesiąca przekaże Gminie Radziejów imienny wykaz dzieci z Gminy Radziejów uczęszczających do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach, a za miesiąc styczeń do 15 lutego 2013 r.

§ 5. Na podstawie wykazu, o którym mowa w § 4, Gmina Radziejów przekaże Gminie Kruszwica środki finansowe na każde dziecko ujęte w wykazie.

§ 6. 1. Środki finansowe na realizację powierzonego zadania będą przekazywane przez Gminę Radziejów w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu wymienionego w § 4 na konto budżetu Gminy Kruszwica prowadzone przez Urząd Miejski Kruszwica w BS Kruszwica nr konta 25 8151 0001 0000 0909 2000 0056.

2. Przyjmujący otrzymane środki wprowadzi do własnego budżetu po stronie klasyfikacji budżetowej Rozdział 80103 § 2310.

§ 7. Rozliczenie przekazanej dotacji oraz ewentualny zwrot lub dopłata nastąpi na podstawie rozliczenia sporządzonego przez Gminę Kruszwica uwzględniającego liczbę dzieci w terminie do 15 września 2013 r. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 8. Sprawy nie objęte niniejszym porozumieniem będą rozstrzygnięte w drodze negocjacji i odrębnych uzgodnień.

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 10. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzy, po dwa dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Kruszwicy


Dariusz Witczak


Skarbnik Gminy


Małgorzata Ostrowska

Wójt Gminy Radziejów


Marek Szuszman


Skarbnik Gminy


Irena Szynkowska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »