| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/187/13 Rady Gminy Warlubie

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 6l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz.21) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1485, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Warlubiu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy, którego numer będzie dostępny na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy.
§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Krzemień
UZASADNIENIE
Na podstawie znowelizowanej ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - art. 6l - Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane do 15 dnia każdego miesiąca. Miesięczny tryb uiszczania opłaty ma na celu ułatwienie właścicielom nieruchomości wywiązywanie się z nałożonego na nich obowiązku, a jednocześnie ma czynić zadość potrzebie bieżącego regulowania zobowiązań gminy wobec zorganizowanego i funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Gmina rozpocznie świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6c ustawy z dniem 1 lipca 2013 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »