| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/201/13 Rady Gminy w Cekcynie

z dnia 20 lutego 2013r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn

Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku określa uchwała budżetowa.

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.

2. Z pomocy finansowej uprawniony może skorzystać raz w roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może być udzielona nauczycielowi dwa razy w roku.

§ 3. Zasiłek pieniężny przyznaje się nauczycielom, w szczególności w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest ciężki;

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) przypadających na jednego członka w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku;

2) wypis ze szpitala - w przypadku leczenia szpitalnego;

3) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela;

4) udokumentowane koszty leczenia (imienne faktury, rachunki), jeżeli wnioskodawca takimi dysponuje;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na formularzu wniosku).

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Wniosek składa się w Gminnym Zespole Oświatowym w Cekcynie do 30 listopada każdego roku.

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosków należy brać pod uwagę wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela, w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela i jego rodziny, w szczególności przewlekłość choroby, konieczność dalszego leczenia, koszty leków, koszty rehabilitacji.

§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości pomocy zdrowotnej podejmuje Wójt Gminy Cekcyn w terminie do dnia 30 grudnia danego roku.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą rozpatrywane na bieżąco po wpłynięciu do Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie.

3. Przyznana pomoc zdrowotna wypłacana jest na konto wskazane przez nauczyciela lub w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia nauczyciela o przyznaniu pomocy zdrowotnej.

4. Decyzja Wójta Gminy Cekcyn o przyznanej pomocy zdrowotnej jest ostateczna.

§ 7. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/201/13
Rady Gminy w Cekcynie
z dnia 20 lutego 2013 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

1. Imię i nazwisko uprawnionego ..............................................................................................................

2. Adres zamieszkania i nr telefonu ..........................................................................................................

3. Nazwa placówki, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony:.......................................................

................................................................................................................................................................

4. Uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Oświadczam, że z tej formy pomocy korzystałam/em* ostatnio w ......................................................

(miesiąc i rok)

5. Oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku:

.....................................................................................................................

6. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania procedury związanej z przyznawaniem pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926z późn. zm.).

....................................

............................................

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)

7. Numer konta bankowego do wypłaty pomocy zdrowotnej:

.....................................................................................................................................................................

(numer konta bankowego)

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1) wypis ze szpitala - w przypadku leczenia szpitalnego*;

2) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela*;

3) inne, np. udokumentowane, imienne koszty leczenia:

.........................................................................................................................................................................

*Niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Organy te winny określić jednoznacznie rodzaje świadczeń przyznawanej pomocy oraz warunki i sposób przyznawania.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »