| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 493/13 Rady Miasta Torunia

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą;

2) sposób oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanych dalej PSZOK).

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) papier i tektura;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) szkło;

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

8) odpady zielone;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poniższe rodzaje odpadów odbierane będą od mieszkańców w sposób wskazany w § 6:

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) zużyte opony;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe.

§ 3. 1. W zamian za opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości odbierana będzie każda ilość wytworzonych przez niego i gromadzonych w pojemnikach odpadów komunalnych, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-8, oraz gromadzonych luzem odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 9.

2. Ponadto, w zamian za opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości, Gmina odbiera w PSZOK, na zasadach określonych w § 6 i następnie zagospodarowuje wszystkie ilości odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2 pkt 1-5, dostarczonych we własnym zakresie przez mieszkańca lub właścicieli nieruchomości.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, które zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały odbierane są z terenu nieruchomości:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz w tygodniu,

b) odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, zbieranych jako tzw. odpady suche - jeden raz w miesiącu,

c) odpady szkła - jeden raz w miesiącu,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, odbierane jako tzw. odpady mokre, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu, w okresie od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na dwa tygodnie,

e) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku;

2) dla zabudowy wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu, dopuszcza się odbiór odpadów z większą częstotliwością,

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe (odpady suche) - 1 raz w tygodniu, dopuszcza się odbiór odpadów z większą częstotliwością,

c) odpady szkła - jeden raz na dwa tygodnie,

d) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz w miesiącu.

§ 5. 1. Odbiór odpadów o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały będzie następować wyłącznie w dniach roboczych, między godziną 6 00 a 18 00 .

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym.

§ 6. 1. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 9 i ust. 2 pkt 1-5, mogą być przekazywane przez mieszkańców lub właścicieli nieruchomości bezpłatnie w każdych ilościach, do PSZOK wyznaczonych przez Gminę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 mogą być przekazywane przez mieszkańców lub właścicieli nieruchomości do PSZOK bezpłatnie w ilości 1,0 m 3 na gospodarstwo domowe rocznie.

3. PSZOK czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00 do 18 00 oraz w soboty od 10 00 do 14 00 .

§ 7. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. Wykonanie uchwałypowierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marian Frąckiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »