| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2/13 Rady Gminy Dębowa Łąka

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965, 1256, 1445.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg na terenie Gminy Dębowa Łąka, których zarządcą jest Wójt Gminy Dębowa Łąka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi w celuprowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 5,00 zł;

2) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 10,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. W przypadku drogi nie urządzonej (nie posiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość drogi mieszcząca się w liniach regulacyjnych drogi traktowana jest jako jezdnia.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonych w pasie drogowym w wysokości:

1) sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 3,00 zł;

2) inne sieci i pozostałe rodzaje urządzeń 200,00 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń umieszczonych na obiektach mostowych i przepustach w wysokości 60,00 zł.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym uwzględnia się tylko te miesiące, w których nastąpiło umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, co najmniej 15 dni.

§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego -0,50 zł;

2) za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów -0,30 zł;

3) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2powierzchni reklamy -1,50 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 2-4, ustala się stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia -3,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Łąka.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Maciejewski


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2pasa drogowego, z tym że stawki opłaty o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 200 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »