| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Fabianki

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 391, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Fabianki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

2. W Gminie Fabianki prowadzi się selektywną zbiórkę następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma);

2) tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe;

3) metale;

4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

6) odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) folie po kiszonkach i worki po nawozach;

15) popioły i żużel.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku nr 1.

§ 4. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym w miejscowości Wilczeniec Fabiański odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma);

2) tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe;

3) metale;

4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

6) odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) folie po kiszonkach i worki po nawozach;

15) popioły i żużel.

§ 5. 1. Papier i tekturę, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła mieszkańcy zbierają w workach lub pojemnikach, które w terminach odbioru odpadów udostępniają przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

2. Odpady ulegające biodegradacji należy zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym można je także gromadzić w przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. W ramach opłaty przedsiębiorca odbierający odpady komunalne dostarcza mieszkańcom worki.

4. Zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów ich sprzedaży.

5. Przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, folie po kiszonkach i worki po nawozach mieszkańcy mogą przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie, a następnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny jest konieczne poza harmonogramem, właściciele nieruchomości dostarczają je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych samodzielnie.

§ 7. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Ewa Szczepańska


Uzasadnienie

Ustawodawca w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązał radę gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ideą stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zapewnienie mieszkańcom możliwości przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Uchwała ta określa częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz sposób funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »