| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Fabianki

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 391, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Ewa Szczepańska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zatem termin uchwalenia przez Radę Gminy w Fabiankach nowego regulaminu upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa wymaga także, aby rada gminy wskazała w regulaminie wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/166/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 15 marca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki.

2. Pojęcia i określenia użyte w Regulaminie, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Ustala się prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma);

2) tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe;

3) metale;

4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

6) odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) folie po kiszonkach i worki po nawozach;

15) popioły i żużel.

2. Ustala się sposób postępowania z selektywnie zebranymi frakcjami odpadów:

1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne i opady wielomateriałowe, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym można je także przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) odpady ulegające biodegradacji, należy zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym można je także:

a) gromadzić w przydomowych kompostownikach;

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, parków i ogródków przydomowych należy:

a) gromadzić w przydomowych kompostownikach;

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) przeterminowane leki, chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

b) do punktów ich sprzedaży;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie, a następnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyte opony należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

b) punktów ich sprzedaży;

9) folie po kiszonkach i nawozach należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) popioły i żużel należy gromadzić w oddzielnym pojemniku i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są odbierającemu odpady w zamkniętych workach lub pojemnikach.

§ 3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika) przeznaczonych do użytku publicznego, należy realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika.

§ 4. 1. Ustala się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych poprzedzonych separatorem, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;

b) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

ROZDZIAŁ 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l;

2) pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 110 l;

3) worki o minimalnej pojemności 60 l;

4) kontenery o minimalnej pojemności 7 m3;

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 20 l na mieszkańca, wielorodzinnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowanych musi być co najmniej kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 360 l;

3) dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowanych musi być co najmniej kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 360 l;

4) dla lokali i punktów handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal lub punkt handlowy;

5) dla lokalu gastronomicznego zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 l, lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240 l;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla działek rekreacyjnych (domków letniskowych) i ogródków działkowych 120 l na każdą działkę;

8) w przypadku lokali handlowych branży spożywczej i gastronomicznych, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności co najmniej 120 l;

§ 6. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego do zbierania odpadów przeznacza się kosze uliczne o pojemności określonej w § 5 ust. 1 pkt 1;

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 lokalizuje się na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach;

3. Kosze uliczne powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż co 300 m.

§ 7. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.

§ 8. Pojemniki powinny być zamykane, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich mycie i zapewnienie szczelności.

ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) odpady niesegregowane odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 tygodnie;

b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na 2 tygodnie;

c) na terenie działek rekreacyjnych (domków letniskowych) i ogródków działkowych minimum raz na 4 tygodnie;

2) odpady segregowane odbierane są wg następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) odpady ulegające biodegradacji:

- budynki jednorodzinne - w okresie od 1 kwietnia do 31 października minimum raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz na 4 tygodnie;

- budynki wielorodzinne - w okresie od 1 kwietnia do 31 października minimum raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz na 4 tygodnie;

- działki rekreacyjne (domki letniskowe) i ogródki działkowe - minimum raz na 4 tygodnie;

- jednostki handlowe i usługowe - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

b) papier, tektura, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, metale, szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

c) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory odbierane są na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

f) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, parków i ogródków przydomowych odbierane są na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są z częstotliwością co najmniej raz na 2 tygodnie.

§ 10. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a także zapewniający ciągłość użytkowania oraz uniemożliwianie przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na kwartał, a w obiektach zamieszkałych sezonowo (domki letniskowe) minimum jeden raz w sezonie w okresie ich zamieszkiwania.

ROZDZIAŁ 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;

5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych.

ROZDZIAŁ 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Określa się następujące obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) w odniesieniu do psów:

a) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - również w nałożonym kagańcu;

b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór;

b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem;

c) usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;

ROZDZIAŁ 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do ich utrzymywania w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów.

2. Utrzymywanie zwierząt powinno być prowadzone w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, niepowodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

3. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega zabudowany obszar Gminy.

2. Deratyzację przeprowadza się w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »