| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/9/2013 Rady Miasta Włocławek

z dnia 18 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1459 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i 217, poz.1281 z 2012, poz.567 oraz z 2013 poz.153) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 68/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: "Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zwany dalej Teatrem jest samorządową instytucją kultury Miasta Włocławek, zwanego dalej Organizatorem. Działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406)."

2) w § 5 ust. 4 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: "10. składa Organizatorowi kwartalne i roczne sprawozdania w zakresie operacji finansowych o stanie zobowiązań i należności"

3) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Źródłami finansowania Teatru są:

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta, na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

d) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

e) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

f) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

g) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na "Organizatorze" spoczywa obowiązek nadawania i dokonywania zmian statutu podległych jednostek kultury. Wprowadzone zmiany wynikają z dostosowania statutów do ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Polegają one przede wszystkim na wskazaniu w statucie instytucji kultury źródeł finansowania, zamiast sposobu uzyskania środków finansowych, W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »