| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/12/2013 Rady Miasta Włocławek

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1459 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i 217, poz.1281 z 2012, poz.567 oraz z 2013 poz.153) i art. 7a ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) Ustanawia się doroczne nagrody Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej "nagrodami".

§ 2. 1) Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2) Nagrody, o których mowa w § 1 przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym na podstawie oceny działalności lub osiągnięć w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury o istotnym znaczeniu w kulturze, a także za promowanie kultury miasta.

3) Za osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 rozumie się osiągnięcia wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe kandydata.

4) Środki finansowe przeznaczone na nagrody w danym roku ustalane są w budżecie miasta.

§ 3. 1) Nagrody przyznawane są w kategoriach:

1) Twórcy za osiągnięcia w dziedzinie:

a) literatura,

b) plastyka,

c) muzyka,

d) teatr i film,

e) taniec,

2) Wydarzenie - impreza lub cykl imprez, które miały szczególne znaczenie dla kultury Włocławka.

3) Odkrycie roku - osoba, która zadebiutowała w poprzednim roku wyróżniając się swoją działalnością.

2) Nagroda główna przyznawana jest osobom, podmiotom, wydarzeniom wybranym spośród nagrodzonych.

3) W poszczególnych kategoriach przyznawana jest jedna nagroda pieniężna i jedna rzeczowa.

4) Nagrody przyznawane są w maju każdego roku z okazji Święta Kultury.

§ 4. Wyboru kandydatów do nagród dokonuje Kapituła Nagród, powoływana corocznie przez Prezydenta Miasta, zwana dalej "Kapitułą"

§ 5. Skład Kapituły ustala corocznie Prezydent Miasta.

§ 6. Zgłoszenia kandydatów do nagród dokonują w szczególności: Komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki, fundacje i stowarzyszenia działające w sferze kultury.

§ 7. Wzór zgłoszenia kandydata do nagrody, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Traci moc uchwała nr 21/III/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2007 r. Nr 57 poz. 924) zmieniona uchwałą nr 26/VI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Prezydenta miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 57 poz. 926)

§ 10. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), Prezydent Miasta corocznie przyznaje nagrody indywidualne lub zespołowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w kulturze. Nagrody przyznawane są i wręczane w maju każdego roku z okazji Święta Kultury. Proponowane zmiany w regulaminie są efektem konsultacji przeprowadzanych ze środowiskiem kultury oraz składanymi postulatami.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/12/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 18 marca 2013 r.

Wniosek o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


załącznik

do Uchwały Nr XXX/12/2013

Rady Miasta Włocławek

z dnia 18.03.2013

Określenie podmiotu zgłaszającego

WNIOSEK

o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

I. Dane osobowe kandydata/ki

..................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Kategoria

.................................................................................................................................

III. Przebieg pracy twórczej i społecznej kandydata/ki*

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

IV. Uzasadnienie wyboru kandydata/ki.*

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Podmiot zgłaszający

..................................................................................................................................................................................................................................................................

* (można rozszerzyć na oddzielnej kartce)

Podpis podmiotu zgłaszającego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »