| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/176/2013 Rady Gminy w Kęsowie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 976, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2012 r. Poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228))

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Określa się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana przez nich ilość odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzone będzie z częstotliwością :

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu,

2) odbieranie selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych gromadzonych w odpowiednich workach z folii do selektywnej zbiórki prowadzone będzie z częstotliwością:

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu,

c) biodegradowalne z gospodarstwa domowego z wyłączeniem odpadów zielonych - 1 raz w miesiącu.

3) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

4) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku,

5) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.

6) odbieranie odpadów zielonych, nie gromadzonych na kompostownikach, odbywać się będzie raz w miesiącu.

7) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych w aptece i Ośrodku Zdrowia w Żalnie i Kęsowie.

8) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej.

§ 3.

1) Wyznacza się, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie bazy Zakładu Komunalnego w miejscowości Kęsowo ul. Zacisze 4.

2) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w środy i piątki w godz, od 8,00 do 15,00.

3) Dopuszcza się możliwość powierzenia prowadzenia PSZOK podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kęsowo

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Witold Ott


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/176/2013
Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 21 marca 2013 r.

Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr 39/2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXII/148/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ocenie oranu nadzoru Rada Gminy w/w uchwale nie wypełniła upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) dotyczy sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale uregulowano nieprawidłowości wskazane przez organ nadzoru.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »