| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim

W dniu 28 grudnia 2012r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Pałuckiego - Prezydenta Miasta Włocławek przy udziale Skarbnika Miasta Włocławek Pani Janiny Radzikowskiej a Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, w imieniu którego działają Starosta Powiatu Aleksandrowskiego Pani Wioletta Anna Wiśniewska, Wicestarosta Powiatu Aleksnadrowskiego Pani Marzenna Drab przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Sobierajskiej zwanym w treści porozumienia "Powiatem"

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488 ) zawarto porozumienie w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem następującej treści:

1. Gmina Miasto Włocławek wyraża zgodę na badania i wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem z powiatu aleksandrowskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,po każdorazowym wyrażeniu zgody przez Starostę Aleksandrowskiego.

2. Powiat zobowiązuje się pokryć koszty związane z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem w wysokości 260 zł od jednego badania i wydanego orzeczenia. Za wykonane badanie w danym miesiącu Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 wystawi Powiatowi rachunek, który należy zapłacić w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na rachunek podstawowy Poradni. W przypadku braku zapłaty w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Porozumienie zawarto na okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

5. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Gmina Miasto Włocławek


Prezydent Miasta Włocławek


Andrzej Pałucki


Skarbnik Miasta


Janina Radzikowska
Powiat Aleksandrowski


Starosta Aleksandrowski


Wioletta Wiśniewska


Wicestarosta Aleksandrowski


Marzenna Drab


Skarbnik Powiatu


Dorota Sobierajska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »