| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/114/2013 Rady Gminy Brzozie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , obowiązującej na terenie Gminy Brzozie

Na podstawie art. 6 'n' ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ Dz.U. z 2012 r poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 roku poz. 21 i poz. 228/ oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację , o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Brzoziu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, nową deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Brzoziu w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Ustala się , iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Brzoziu w terminie do dnia 31 maja 2013 roku.

§ 3. Ustala się, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji, o których mowa § 1, iż właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć:

a) oświadczenie o faktycznym zamieszkaniu bądź niezamieszkaniu danej osoby,

b) zaświadczenia ze szkoły/ uczelni / ksero ważnej legitymacji lub indeksu/,

c) oświadczenie/ dokumenty potwierdzające uwzględnienie faktu ujęcia obowiązku o którym mowa w § 2 ust 1 i 2 w innej aniżeli Gmina Brzozie gminie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/96 /2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości/ Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2012 roku poz. 3493/.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Leśniewski


Załącznik do Uchwały Nr XIX/114/2013
Rady Gminy Brzozie
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe


Uzasadnienie

Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w gminach /Dz.U. z 2012 roku poz. 391/ w art. 6 'n' stanowi,iż Rada Gminy Brzozie ma obowiązek, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Rada Gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości. Określenie takich dokumentów pozwoli na weryfikację danych zawartych w deklaracji i sprawowanie kontroli nad prawidłowością prowadzenia gminnej gospodarki komunalnymi.

Podjęcie niniejszej uchwały ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gminnej gospodarki odpadami komunalnym, ponieważ złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a zebrana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy musi pokryć koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty te obejmują : odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz obsługi administracji całego systemu.

W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki , w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku braku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości lub uiszczenia jej w niższej wysokości od należnej Wójt określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »