| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.169.2013 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.[2]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX.97.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.169.2013
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 27 marca 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BARUCHOWO

§ 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1) udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Baruchowo zwaną dalej "Gminą";

2) umowa, o której mowa w pkt 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków;

3) do wniosku, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

b) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,

c) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

d) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

e) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

f) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

g) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Baruchowo.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1) korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo jest odpłatne;

2) stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Baruchowo w drodze uchwały;

3) opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę w cyklach miesięcznych;

4) przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania;

5) zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów;

6) dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca;

7) operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym

i niepełnosprawnym.

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1) Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,

b) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w pkt 2;

2) umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku

stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

b) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

d) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

e) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,

f) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3) przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 3 lub zaprzestaniu działalności przewozowej;

4) operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej;

5) zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.169.2013
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BARUCHOWO

Tabela 1

Wykaz przystanków na drodze kategorii gminnej 191038C Grodno - Kurowo Babia Góra

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku (nazwa miejscowości dokładna lokalizacja)**

Nr przystanku***

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu grogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

1.

0857798

Grodno

G 01

-

0+078

BARUCHOWO

Tabela 2

Wykaz przystanków na drodze kategorii gminnej 191033C Kurowo Babia Góra - granica gminy

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku (nazwa miejscowości dokładna lokalizacja)**

Nr przystanku***

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu grogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

2.

0857841

Kurowo

G 01

-

0+120

BARUCHOWO

3.

0857841

Kurowo OSP

G 02

-

2+390

BARUCHOWO

4.

0857841

Kurowo Kolonia

G 03

-

1+230

BARUCHOWO

Tabela 3

Wykaz przystanków na drodze kategorii gminnej 191021C Kłótno - granica gminy

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku (nazwa miejscowości dokładna lokalizacja)**

Nr przystanku***

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu grogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

5.

0857812

Kłótno

G 02

1+312

-

BARUCHOWO

6.

0858059

Kurowo Wieś,

G 05

4+130

BARUCHOWO

Tabela 4

Wykaz przystanków na drodze kategorii gminnej 191001C granica gminy - Goreń Duży

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku (nazwa miejscowości dokładna lokalizacja)**

Nr przystanku***

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu grogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

7.

0857752

Goreń Nowy

G 01

0+457

BARUCHOWO

Tabela 5

Wykaz przystanków na drodze kategorii powiatowej nr 2918 C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku (nazwa miejscowości dokładna lokalizacja)**

Nr przystanku***

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu grogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

8.

0857812

Kłótno

P 11

1+638

-

BARUCHOWO

9.

0857812

Kłótno, Leśniczówka

P O2

-

1+670

BARUCHOWO

10.

0857924

Goreń Nowy

P 04

-

3+604

BARUCHOWO

11.

0857752

Goreń Duży

P 07

5+279

-

BARUCHOWO

12.

0857752

Goreń Duży

P 05

7+648

-

BARUCHOWO

13.

0857752

Goreń Duży

P 06

-

7+652

BARUCHOWO

14.

0858036

Skrzynki

P 08

-

8+598

BARUCHOWO

15.

0858036

Skrzynki I

P 03

9+778

-

BARUCHOWO

16.

0858036

Skrzynki I

P 10

-

9+778

BARUCHOWO

17.

0857930

Czarne, Skrzynki(Okna)

P 12

-

10+818

BARUCHOWO

18.

0857930

Czarne (Okna )

P 14

-

11+784

BARUCHOWO

19.

0857999

Patrówek II

P 16

-

13+090

BARUCHOWO

20.

0857999

Patrówek II

P 01

13+132

-

BARUCHOWO

21.

0857999

Patrówek

P 18

13+656

BARUCHOWO

22.

0857999

Patrówek I

P 20

14+496

BARUCHOWO

Tabela 6

Wykaz przystanków na drodze kategorii powiatowej nr 2920 C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku (nazwa miejscowości dokładna lokalizacja)**

Nr przystanku***

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu grogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

23.

087730

Boża Wola

P 04

-

8+600

BARUCHOWO

24.

087730

Boża Wola

P 01

8+650

-

BARUCHOWO

Tabela 7

Wykaz przystanków na drodze kategorii wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku (nazwa miejscowości dokładna lokalizacja)**

Nr przystanku***

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu grogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

25.

0858071

Świątkowice

W 21

24+079

-

BARUCHOWO

26.

0858071

Świątkowice

W 20

-

24+197

BARUCHOWO

27.

0858071

Leonowo

W 23

25+340

-

BARUCHOWO

28.

0858071

Leonowo

W 22

-

25+538

BARUCHOWO

29.

0857717

Baruchowo

W 25

26+894

-

BARUCHOWO

30.

0857717

Baruchowo

W 24

-

27+060

BARUCHOWO

31.

0858059

Kurowo

W 27

29+210

-

BARUCHOWO

32.

0858059

Kurowo

W 26

-

29+409

BARUCHOWO

33.

0858125

Zawada Piaski

W 29

31+002

-

BARUCHOWO

34.0.

0858125

Zawada Piaski

W 28

-

31+155

BARUCHOWO

35.

0858102

Zakrzewo

W 30

-

31+919

BARUCHOWO

36.

0858102

Zakrzewo

W 31

32+097

-

BARUCHOWO

37.

0857999

Patrówek

W 32

-

33+202

BARUCHOWO

38.

0857999

Patrówek

W 33

33+479

-

BARUCHOWO

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) nałożyła na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Niniejsza uchwała, opracowana na podstawie art. 15 ust. 2 w.w. ustawy zawiera regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Baruchowo oraz wykaz tych przystanków, zaktualizowany w oparciu o Uchwałę Nr XIX/204/12 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Włocławski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153

[2]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »