| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/122/2013 Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia

Na podstawieart. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1]) ) w związku z art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.[2]) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Świedziebnia.

§ 2. W przypadku składania deklaracji o której mowa w § 1 ust.1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się, iż :

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem do uchwały w formacie PDF;

2) deklaracje będą przesyłane przy pomocy platformy ePUAP jako załącznik;

§ 3. Określa się, termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 maja 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/109/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 r. opublikowana w (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 791)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Bejger


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/122/2013
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 25 kwietnia 2013 r


Uzasadnienie

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w art. 6 n stanowi, iż Rada Gminy w Świedziebni ma obowiązek, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Rada Gminy Świedziebnia może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości. Określenie takich dokumentów pozwoli na weryfikację danych zawartych w deklaracji i sprawowanie kontroli nad prawidłowością prowadzenia gminnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Podjęcie niniejszej uchwały ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a zebrana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód Gminy musi pokryć koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty te obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz obsługi administracyjnej całego systemu.

W razie nie złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku braku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości lub uiszczenia jej w niższej wysokości od należnej

Wójt określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Bejger


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 7, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 114, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567 oraz z 2013r. poz.153.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »