| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r., poz. 391, z 2011r. Nr 152, poz. 897, z 2012r. poz. 951, z 2013r., poz. 21 i 228) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 3 lub § 4.

§ 2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba samodzielnie zajmująca mieszkanie (lokal lub budynek mieszkalny) utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od jednego gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości zamieszkałych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Janikowo, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości :

- 9,00 zł od jednoosobowego gospodarstwa domowego,

- 17,00 zł od dwuosobowego gospodarstwa domowego,

- 24,00 zł od trzyosobowego gospodarstwa domowego,

- 30,00 zł od czteroosobowego gospodarstwa domowego,

- 35,00 zł od pięcioosobowego gospodarstwa domowego,

- 39,00 zł od sześcioosobowego gospodarstwa domowego,

- 42,00 zł od siedmioosobowego gospodarstwa domowego,

- 44,00 zł od ośmioosobowego i więcej osobowego gospodarstwa domowego.

§ 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od jednego gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości zamieszkałych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Janikowo, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości :

- 18,00 zł od jednoosobowego gospodarstwa domowego,

- 34,00 zł od dwuosobowego gospodarstwa domowego,

- 48,00 zł od trzyosobowego gospodarstwa domowego,

- 60,00 zł od czteroosobowego gospodarstwa domowego,

- 70,00 zł od pięcioosobowego gospodarstwa domowego,

- 78,00 zł od sześcioosobowego gospodarstwa domowego,

- 84,00 zł od siedmioosobowego gospodarstwa domowego,

- 88,00 zł od ośmioosobowego i więcej osobowego gospodarstwa domowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. (Dziennik Urzędowy Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 05.03.2013 poz. 1002).

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący


Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXVI/199/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 26 kwietnia 2013 roku.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty


Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami), która stanowi, że rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego określi metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Rada Miejska w Janikowie w dniu 27 lutego 2013r. podjęła uchwałę Nr XXIV/174/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

W związku z podjętą uchwałą Nr IX/23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej § 5 w/w uchwały Rady Miejskiej w Janikowie, zachodzi konieczność dostosowania treści uchwały uwzględniającej uchylony paragraf.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »