| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r., poz. 391, z 2011r. Nr 152, poz. 897, z 2012r. poz. 951, z 2013r., poz. 21 i 228) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 50 złotych za 1 m3.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odebranie 1 m3 niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 220 złotych.

§ 3. W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 2 wynoszą 176 złotych za 1m3.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. (Dziennik Urzędowy Woj.Kuj.-Pom. z 5.03.2013r. poz.1004).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący


Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXVI/200/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami), która stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określi górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Ostatnia uchwała była uchwalona w 2007 r. Od tego czasu nastąpił znaczny wzrost opłat za składowanie odpadów, a przede wszystkim wzrost cen paliwa, inflacja oraz wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska są ustalane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Z dniem 1 stycznia 2013r. będzie wynosiła 115,41 zł za tonę odpadów.

Rada Miejska w Janikowie w dniu 27 lutego 2013r. podjęła uchwałę Nr XXIV/177/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

W związku z podjętą uchwałą Nr IX/24/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej § 3 w/w uchwały Rady Miejskiej w Janikowie, zachodzi konieczność uwzględnienia zmiany w treści uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »