| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy w Książkach

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391i 951 oraz z 2013 poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Książki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Książki przy ul. Bankowej 4 osobiście, za pośrednictwem poczty lub z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP.

3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje przesyłane jako załącznik[1]) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP[2]) (epuap.gov.pl) za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTPP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SLL);

2) deklaracje opatrywane są:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 31 maja 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/126/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012, poz. 3771).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Turbak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/153/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w Ksiązkach Nr XXXIII/153/13

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r., poz. 391i 951 oraz z 2013r. poz.21 i 228), od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wypełniając dyspozycję art. 6n ww. ustawy Rada Gminy w Książkach, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Określając wzór deklaracji wzięto pod uwagę wymogi formalne obejmujące objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Turbak


[1]) Załącznik do pobrania ze strony BIP Urzędu Gminy Książki.

[2]) Użytkownik musi posiadać konto na platformie ePUAP. Brak konta oznacza konieczność jego założenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »