| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/330/2013 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się zasady udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

§ 2. Ilekroć w treści regulaminu mowa jest o:

1) stypendium - rozumie się przez to jednorazowe stypendium Burmistrza Żnina;

2) uczniu - rozumie się przez to ucznia uczęszczającego do publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin;

3) ocenie z zachowania - rozumie się przez to ocenę, jaką uzyskał uczeń w I półroczu roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się za:

1) wybitne wyniki w nauce;

2) wybitne osiągnięcia sportowe;

3) wybitne osiągnięcia artystyczne.

2. Stypendium przyznaje się uczniom za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na stypendia ustala Rada Miejska w Żninie w uchwale budżetowej.

5. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

6. Dokumentację stypendium stanowią:

1) kompletny wniosek o stypendium;

2) protokół z posiedzenia komisji stypendialnej.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendium

§ 4. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają następujące warunki:

1) są laureatami wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów lub olimpiad przedmiotowych, posiadają zaświadczenie uprawniające do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej szkoły podstawowej i uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

2) są finalistami ogólnopolskich konkursów lub olimpiad przedmiotowych, posiadają zaświadczenie uprawniajace do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej szkoły podstawowej i uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§ 5. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, którzy:

1) w konkurencjach indywidualnych:

a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III) lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania,

b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu i posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania;

2) w konkurencjach zespołowych:

a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III) albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§ 6. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy:

1) w ogólnopolskich konkursach artystycznych zdobyli indywidualnie miejsce I, II lub III lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

2) zdobyli zespołowo w ogólnopolskich konkursach miejsce I, II lub III albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania stypendium

§ 7. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. Potockiego 1a, w terminie od 15 maja do 10 czerwca każdego roku.

§ 8. Wniosek , o którym mowa w § 7 powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwa wnioskodawcy;

2) rodzaj wnioskowanego stypendium;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) data, miejsce urodzenia i adres zamieszkania ucznia;

5) nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza;

6) ocena z zachowania ucznia (potwierdzona przez dyrektora szkoły w przypadku składnia wniosku przez stowarzyszenia lub kluby);

7) osiągnięcia ucznia;

8) zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu rozpatrzenia wniosku na stypendium.

§ 9. 1. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:

1) dyrektorzy szkół do których uczęszczają uczniowie;

2) stowarzyszenia, kluby sportowe dla uczniów do nich należących.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z orginałem zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięcia;

2) opinię nauczyciela wychowawcy;

3) opinię nauczyciela przedmiotu lub trenera.

§ 10. Dopuszcza się złożenie na jednego ucznia więcej niż jednego wniosku pod warunkiem, że spełnia on kryteria określone w § 4-6.

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja stypendialna, powołana przez Burmistrza Żnina, w skład której wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli Burmistrza Żnina;

2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie;

3) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej Żninie;

4) Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żninie.

2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Prace Komisji stypendialnej mogą być prowadzone, przy obecności co najmniej 2/3 jej składu.

4. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja w terminie do 15 czerwca każdego roku.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Żnina w terminie do 20 czerwca każdego roku.

6. Od decyzji Burmistrza Żnina odwołanie nie przysługuje.

7. W sprawach związanych z przyznaniem stypendium, a nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Burmistrz Żnina.

8. Za szczególnie wybitne wyniki w nauce, oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej Burmistrz Żnina może przyznać stypendium z własnej inicjatywy w dowolnym terminie po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

9. Komisja stypendialna powinna swoją opinię wyrazić w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma od Burmistrza o zamiarze przyznania stypendium z jego inicjatywy.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 12. Traci moc uchwała nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r.w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r., Nr 122, poz. 2049).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus


Uzasadnienie

Celem przyznania stypendium jest wspieranie edukacji najzdolniejszych uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. Stypendium powinny sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizacji do dalszej pracy. Wprowadzenie nowego regulaminu przyznawania stypendiów wynika z potrzeby zmiany składu komisji stypendialnej, uściślenia kryteriów uzyskiwania stypendium za wyniki w nauce oraz zmiany terminu składania i rozpatrywania wniosków.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »