| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 i Nr 228 poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gąsawa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Gąsawa, których właścicielem jest Gmina Gąsawa, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Gąsawa, których zarządzającym jest Gmina Gąsawa, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/106/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1999).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/152/2013
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa

§ 1. 1. Z przystanków komunikacji gminnej zlokalizowanych na terenie Gminy Gąsawa mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Udostępnienie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Gąsawa.

§ 2. 1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 2 zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

5) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2 i/lub załącznik nr 3 do uchwały;

6) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Gąsawa;

7) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw lokalizacji;

8) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych.

§ 3. 1. Na podstawie przedłożonego wniosku Gmina Gąsawa zawiera z operatorem i przewoźnikiem umowę na korzystanie z przystanków komunikacji gminnej.

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

3. Stawka opłaty ustalana jest odrębną uchwałą Rady Gminy w Gąsawie.

4. Zasady płatności zostaną określone w umowie zawartej między operatorem i przewoźnikiem a Gminą Gąsawa.

§ 4. Operatorzy i przewoźnicy obowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, by nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników;

2) zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie z oznakowaniem znakiem D-15 po uprzednim uzgodnieniu wymiarów tablicy i sposobu montażu z administratorem;

3) umieszczania loga firmy wyłącznie na rozkładzie jazdy;

4) nieumieszczania na przystankach komunikacyjnych dodatkowych treści, a w szczególności reklam w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych;

5) uzupełniania, wymiany zniszczonych informacji (rozkładów jazdy) oraz ich usunięcia w przypadku likwidacji linii.

§ 5. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadania i wysiadania pasażerów).

2. Uzgodnienie wydane przez Gminę nie daje przewoźnikowi prawa wyłączności do korzystania z przystanków.

§ 6. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu.

§ 7. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) z operatorem i przewoźnikiem z którym uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w § 8 warunków.

§ 8. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania przez operatora i przewoźnika rozkładu jazdy, co spowoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków innych przewoźników;

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez kolejne dwa okresy płatnicze;

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok innym operatorom i przewoźnikom;

5) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów;

6) naruszenia postanowień niniejszych warunków.

§ 9. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy w jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach do wniosku lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności przewozowej.

§ 10. Zabrania się bez zgody Gminy Gąsawa prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/152/2013
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/152/2013
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 marca 2011 roku nakładają na jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego, nowe obowiązki.

Art. 15 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy obliguje organizatorów przewozów do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dnia 2 kwietnia 2013 roku zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Gąsawa w sprawie przekazania przez Powiat w zarządzanie Gminie przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych przy drogach powiatowych.

W związku z powyższym zaistniała konieczność uwzględnienia tych przystanków w wykazie przystanków zarządzanych przez Gminę Gąsawa.

Uchwała, jako akt prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »