| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Ciechocin

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013, poz. 153) oraz art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 poz. 991, z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów:

1) Szkoła Podstawowa w Ciechocinie, do obwodu której należą: Ciechocin, Elgiszewo i Małszyce;

2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu, do obwodu której należą: Świętosław, Piotrkowo, Morgowo, Miliszewy, Nowa Wieś i Rudaw.

§ 2. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów:

1) Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi, do obwodu którego należą: Ciechocin, Elgiszewo, Małszyce, Świętosław, Piotrkowo, Morgowo, Miliszewy, Nowa Wieś i Rudaw.

§ 3. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Ciechocin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ciechocinie;

2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin


Sławomir Grąbczewski


Uzasadnienie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice ich obwodów.

Ponadto zgodnie z art. 14a powoływanej wyżej ustawy rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego, jeżeli zgodnie z ust. 1 a i na warunkach tam wskazanych uzupełniają one sieć szkolną.

W związku z likwidacją a dniem 31 sierpnia 2013 r. punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie oraz punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu następuje konieczność zmiany sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego. Zmiany te polegają na usunięciu z listy prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych form wychowania przedszkolnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »