| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/44/2013 Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie miasta Włocławek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz.1759Nr 214 poz.1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ,Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr149 poz.887,Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567), w związku z art.42, art. 44 ust.1 i 2, art.45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 , Nr 157, poz. 1241i Nr 215 poz. 1664 , z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337 , z 2012 poz.985 oraz z 2013 poz. 7 i 73),

uchwala się co następuje :

§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny.

Bagno o powierzchni 1 ha - Leśnictwo Dębice, Nadleśnictwo Włocławek, działka ewidencyjna (Nr 422, obręb nr 2010 M. Włocławek oraz pododdział leśny 243l)

§ 2. Nadzór na formą ochrony przyrody wymienioną w § 1 sprawuje Prezydent Miasta Włocławek.

§ 3. Szczególnym celem utworzenia użytku ekologicznego jest ochronna niewielkiego obszaru o bardzo cennych walorach przyrodniczych, kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody oraz działalność edukacyjna, informacyjna, promocyjna.

§ 4. W stosunku do użytku ekologicznego ustanawia się zakazy :

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej ;

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego;

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski


Uzasadnienie

Zgodnie z definicją zawartą w art. 42 ust.1ustawy o ochronie przyrody, użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Objęte tą formą ochrony bagno spełnia te kryteria. Stosownie do art.44 ust. 1i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust.1 w/w ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009r, o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie(Dz. U. Nr 92, poz. 753 ), od dnia 1 sierpnia 2009r. kompetencje w zakresie pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz stanowisk dokumentacyjnych znalazły się w gestii rad gmin. Jednocześnie do czasu wejścia w życie aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie upoważnień określonych w/wym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. zachowały moc dotychczasowe akty prawa miejscowego. Użytek ekologiczny - bagno o powierzchni 1 ha - Leśnictwo Dębice ustanowiony już został Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr 1/2004 z dnia 19 stycznia 2004r. i jest w wykazie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów w/w ustawy ogłoszonym Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009r. Projekt niniejszej uchwały, został zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 19 listopada 2012r. znak: WPN,625.5.2012.NG. Niniejsza uchwała realizuje upoważnienie zawarte w ustawie z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.N 92, poz.753 z 2009r.) Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »