| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/541/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.[1]) ), w związku art. 3 ust. 1 i 3, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.[2]) ) oraz § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 158, poz. 2465), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwaną dalej Odznaką, jako wyróżnienie nadawane osobom fizycznym, których postawa przyniosła zaszczyt, a praca pożytek samorządowej wspólnocie województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 2. 1. Odznaka w kształcie okrągłego medalu o średnicy 39 mm z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce, wykonana jest z metalu w kolorze złotym. Na stronie licowej zawiera wyobrażenie wieńca z liści wawrzynu przesłoniętego pośrodku pionowym wypukłym pasem o szerokości 21 mm z wypukłym godłem z herbu Województwa oraz majuskułowymi wypukłymi dwuwierszowymi napisami: nad godłem ZA ZASŁUGI DLA/ WOJEWÓDZTWA, poniżej KUJAWSKO/POMORSKIEGO. Strona odwrotna gładka z grawerowanym pośrodku numerem kolejnym i datą roczną przyznania Odznaki.

Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego o szerokości 39 mm z trzema paskami w barwach Województwa: czerwonym szerokości 9 mm, białym szerokości 21 mm i czarnym szerokości 9 mm. Wzór graficzny odznaki określa załącznik nr 1 .

2. Wzory dyplomu i legitymacji wydawanych do Odznaki określają odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3.

§ 3. Ustanawia się Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Medalem, jako wyróżnienie nadawane osobom prawnym i innym podmiotom zbiorowym, których działalność w sferze gospodarczej, naukowej, kulturalnej lub społecznej w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego .

§ 4. 1. Medal wykonany z metalu w kolorze złotym ma kształt okrągły o średnicy 62 mm. Na stronie licowej zawiera wyobrażenie wieńca z liści wawrzynu przesłoniętego pośrodku pionowym wypukłym pasem o szerokości 32 mm z wypukłym godłem z herbu Województwa oraz majuskułowymi wypukłymi dwuwierszowymi napisami: nad godłem ZA ZASŁUGI DLA/ WOJEWÓDZTWA, poniżej KUJAWSKO/POMORSKIEGO. Strona odwrotna gładka z grawerowanym pośrodku numerem kolejnym i datą roczną przyznania Odznaki. Wzór graficzny Medalu określa załącznik nr 4 .

2. Wzór dyplomu wydawanego do Medalu określa załącznik nr 5.

§ 5. Przyjmuje się Zasady nadawania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr 790/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia.

§ 7. Uchwałę przekazuje się Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej celem uzyskania zgody na ustalone wzory Odznaki i Medalu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/541/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/541/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/541/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/541/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/541/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/541/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zasady nadawania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§ 1. 1. Nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanej dalej Odznaką lub Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Medalem, jest aktem uznania za szczególne dokonania indywidualne bądź zbiorowe, przyczyniające się do realizacji zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Liczba wyróżnień nie powinna w ciągu roku przekroczyć czterech Odznak i czterech Medali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o zwiększeniu liczby Odznak lub Medali może podjąć Przewodniczący Sejmiku.

3. Wniosek o nadanie Odznaki lub Medalu powinien być złożony nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.

4. Odznakę lub Medal przyznaje uchwałą Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po uzyskaniu opinii doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych, zwanej dalej Komisją, do składu której każdy klub radnych zgłasza jednego radnego jako swego przedstawiciela.

5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, reprezentujący największy klub radnych Sejmiku Województwa.

6. Komisja działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin obrad.

§ 2. 1. Wniosek o nadanie Odznaki lub Medalu mają prawo składać:

1) Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

2) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski;

4) Stała Komisja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Osoby prawne lub inne podmioty (organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne itp.), mające swoją siedzibę i działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wniosek o nadanie Odznaki lub Medalu składają poprzez podmioty wymienione w ust. 1.

3. Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) miejsce zamieszkania;

4) informację o karalności;

5) szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem zasług na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego;

6) oznaczenie i podpis wnioskodawcy.

4. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę podmiotu oraz adres jego siedziby;

2) datę powstania podmiotu oraz liczbę lat działalności w województwie kujawsko-pomorskim;

3) szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem zasług na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego;

4) pieczęć wnioskodawcy i podpis.

5. Szczegółowe wzory wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4 opracuje Komisja.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie Odznaki lub Medalu kieruje się do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybieniem niniejszych zasad Przewodniczący Sejmiku wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

3. Wręczenia Odznaki lub Medalu dokonują w sposób uroczysty Przewodniczący Sejmiku wraz z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lub osoby przez nich upoważnione.

4. Wręczenie Odznaki lub Medalu poprzedza się odczytaniem uchwały o jego nadaniu.

§ 4. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach, zwłaszcza podczas:

1) uroczystości państwowych;

2) uroczystości regionalnych;

3) uroczystych obchodów świąt narodowych i wojskowych.

§ 5. Prawem uhonorowanych Odznaką lub Medalem jest wpis do Księgi Zasłużonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 6. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć na wniosek Komisji uchwałę o pozbawieniu Odznaki lub Medalu w przypadku stwierdzenia, iż nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo wyróżniony dopuścił się czynu, na skutek którego stał się niegodny wyróżnienia.

§ 7. Koszty związane z nadawaniem Odznaki lub Medalu pokrywane są z Budżetu Województwa w części dotyczącej Urzędu Marszałkowskiego.

§ 8. W razie zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub Medalu, a także dyplomu lub legitymacji stwierdzających ich nadanie, wydaje się odpłatnie wtórny egzemplarz.

§ 9. Prowadzenie ewidencji wniosków o nadanie Odznaki lub Medalu, obsługę organizacyjną pracy Komisji oraz prowadzenie Księgi Zasłużonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy do zadań Kancelarii Sejmiku.


Uzasadnienie

Dnia 1 marca 2010 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XLIII/1141/10 w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia. W jej uzasadnieniu stwierdzono, że istnieje potrzeba ustalenia odrębnych odznak honorowych oraz określenia sposobu ich noszenia lub eksponowania w zależności od rodzaju uhonorowanego podmiotu. Niewielki rozmiar "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" utrudnia jej ekspozycję przez instytucjonalnych laureatów tego wyróżnienia. W przyjętych zasadach nadawania i noszenia "Odznaki…" ustalono też, iż jej wręczenia dokonuje się wraz z legitymacją i dyplomem bez względu na rodzaj uhonorowanego podmiotu, jednak zważyć należy, że legitymacje posiadają atrybut dokumentu osobistego, który wręcza się osobom fizycznym.

Wymieniona uchwała definiowała oddzielne wzory odznaki honorowej dla osób fizycznych oraz podmiotów instytucjonalnych. Uchwałę wraz z wzorami graficznymi i ich opisem przekazano do zaopiniowania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister przedłożony projekt zaopiniował 9 marca 2011 r. negatywnie na podstawie oceny Komisji Heraldycznej, działającej w MSWiA. Komisja Heraldyczna odniosła się krytycznie do proponowanego wizerunku Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Wstędze oraz zasugerowała, aby podmioty instytucjonalne wyróżniane były nie odznaką, lecz medalem za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Stosując się do zaleceń Komisji Heraldycznej przygotowano zmodyfikowane projekty odznaki honorowej i medalu honorowego, które przesłano 25 maja 2012 r. do akceptacji Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

Minister Administracji i Cyfryzacji, kierując się uchwałą Nr 140-1729/O/2012 Komisji Heraldycznej z dnia 14 grudnia 2012 r., przedłożony projekt zaopiniował pozytywnie, o czym poinformował Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem znak DWJST-WSUST-78-210/12/GL (data wpływu do Kancelarii Sejmiku 17 stycznia 2013).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216 poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009r. Nr 92, poz. 753.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »