| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-40(13)/2012/2013/21409/I/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa OPEC INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku
z 24 maja 2012 r., uzupełnionego pismami z 26 czerwca, 18 lipca 2012 r.
oraz z 23 kwietnia,10 i 27 maja 2013 r.
OPEC INEKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu,
posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 876-245-59-96
zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła nr WCC/1247/21409/w/DSW/2013/AŚ z 30 kwietnia 2013 r.,
29 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części "rozporządzeniem taryfowym".

Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo wytwarza ciepło w jednostce kogeneracji zgodnie z treścią art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen w taryfie dla ciepła dla jednostki kogeneracji obliczone zostały przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE, zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na postawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c. Przedsiębiorstwo dla źródła ciepła, w którym ciepło wytwarzane jest w kogeneracji zastosowało uproszczony sposób kalkulacji cen, tj. zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa oraz zgodnie z treścią ustaleń zawartych w § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową -

w wysokości 10 zł dnia 23 maja 2012 r.

na rachunek 54 1030 1508 0000 00055003 6045

Jolanta Piasecka, starszy specjalista

Otrzymują:

1. OPEC INEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7

86 - 300 Grudziądz

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-40(13)/2012/2013/21409/I/JPi
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »