| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Chełmża

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za okresy miesięczne, do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Jeżeli ostatni dzień wyznaczonego terminu płatności jest dniem wolnym od pracy, to terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy poprzedzający ten dzień.

2. Opłatę ustaloną w ust. 1 właściciel nieruchomości uiszcza począwszy od lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zadeklarowanej wysokości uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Chełmża lub na rachunek Gminy Chełmża wskazany przez Wójta Gminy Chełmża.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty o której mowa w § 1 w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się: Józefa Kowalskiego, Marzenę Młodzianowską, Andrzeja Kudlińskiego, Wiesława Wiśniewskiego, Ewę Piotrowską, Tomasza Bereza, Mirosława Abramuka, Franciszka Piróg, Marcina Grzeszczak, Dariusza Podsiedlik, Ewę Kasprzak, Sylwię Barańską, Ryszarda Jarzynkę, Andrzeja Ośmiałowskiego, Marka Ciołek, Alicję Glaszka, Wiesława Wojtowicz, Marię Sosińską, Dominika Zając, Jacka Klimkowskiego, Dariusza Pawlaka, Katarzynę Machalewską, Piotra Brzeskiego, Marka Huzarskiego, Wiesława Mańkowskiego, Romana Branickiego, Jolantę Sarnowską, Marię Burchardt, Ireneusza Przymus, Bogdana Groszewskiego, Ewę Ignaczak, Karolinę Majewską oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmży.

3. Osoba prawna będąca inkasentem obowiązana jest wyznaczyć osobę/osoby do obowiązków których należało będzie inkaso oraz zgłosić Wójtowi Gminy imiona, nazwiska i adresy ich zamieszkania.

4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 0,62 zł od pobranej opłaty.

§ 4. Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania opłat w sposób określony w § 2.

§ 5. Pobrane kwoty inkasent wpłaca w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gminy Chełmża w ciągu 2 dni od pobrania nie później niż w terminie określonym § 1 ust. 1, a w przypadku inkasa opłat wniesionych po terminie płatności w terminie 2 dni od pobrania.

§ 6. 1. Wynagrodzenie za inkaso płatne jest w sposób następujący:

1) za zainkasowane opłaty za I półrocze - do 15 lipca;

2) za zainkasowane do 15 grudnia opłaty za II półrocze - do 20 grudnia.

2. Wynagrodzenie za inkaso opłat pobranych od 16 grudnia do 31 grudnia płatne będzie z wynagrodzeniem za I półrocze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/212/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 3373).

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Iwański


Uzasadnienie

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 maja 2013 r.

Stosownie do art. 6l ust. 1 i 2 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391z późn.zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.
Zmiana ustawy wprowadzona ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. dopuściła możliwość poboru opłat w drodze inkasa.
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2013 r.
Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązany dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przed dniem 30 czerwca 2013 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany poinformować o tym Wójta Gminy Chełmża.
W okresie, w którym właściciel nieruchomości jest zwolniony z opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina nie jest zobowiązana do odbierania od niego odpadów komunalnych. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji na podstawie którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »