| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/476/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. 1) ) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/398/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych. Pojemniki muszą być szczelne i zamykane oraz zapewniać zebranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości w okresie między kolejnymi cyklami wywozowymi.

2. Ustala się następujące rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności w dm 3 : 60, 110, 120, 240 i 1100;

2) kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności odpowiednio: 5 m 3 ,7 m 3 ,10 m 3 ;

3) pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności w dm 3 : 60, 90 i 120 oraz 2500 oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:

a) niebieskim - dla papieru i tektury,

b) żółtym - dla tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych,

c) brązowym - dla odpadów ulegających biodegradacji,

d) zielonym - dla szkła bezbarwnego i kolorowego;

4) kosze przyuliczne o pojemności od 20 dm 3 .

3. Przy okresowo zwiększonej ilości odpadów, odpady nie mieszczące się w pojemniku (pojemnikach) mogą być zbierane do worków.

4. Jeżeli ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jest niemożliwe lub utrudnione, właściciele nieruchomości mogą stosować do zbiórki tych odpadów worki o pojemności do 120 dm 3 , oznaczone w sposób trwały i wyraźny rodzajem odpadów, w kolorach:

1) niebieskim - dla papieru i tektury;

2) żółtym - dla tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

3) brązowym - dla odpadów ulegających biodegradacji;

4) zielonym - dla szkła bezbarwnego i kolorowego.

5. Jeżeli ustawienie pojemników do zbierania niesegregownych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest niemożliwe lub utrudnione, właściciele nieruchomości mogą, po uzgodnieniu z firmą wywozową, stosować do zbiórki tych odpadów worki o pojemności 120 dm 3 .";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 9.1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunlane zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie o pojemności wynoszącej minimum:

1) 3 dm 3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika na tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach;

2) 15 dm 3 na 1 łożko na tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, pensjonatach itp;

3) 10 dm 3 na 1 osobę na tydzień pracującą w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, biurach, urzędach, placówkach handlowych;

4) 20 dm 3 na 1 miejsce konsumpcyjne na tydzień w lokalach gastronomicznych;

5) 15 dm 3 na tydzień na 1 nieruchomość, w przypadku pozostałych niezamieszkałych nieruchomości niewymienionych w pkt 1 - 4, na których powstają odpady.

2. W przypadku selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości niezamieszkałej dodatkowo zapewni wyposażenie nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik na odpady zbierane selektywnie.";

3) w § 15 uchyla się ust. 4;

4) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odpady niebezpieczne, wydzielone z odpadów komunalnych, w szczególności zużyte baterie i akumulatory oraz chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.";

5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odpady ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości mogą wrzucać do specjalnie ustawionych na terenie miasta pojemników. Informacja o lokalizacji pojemników na odpady ulegające biodegradacji zamieszczona jest na stronie internetowej, o której mowa w § 14 ust. 2.";

6) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych i osadów ze zbiorników bezodpływowych winna być określona z uwzględnieniem pojemności zbiornika i wielkości średniego rocznego zużycia wody; w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków częstotliwość wywozu określa się z uwzględnieniem parametrów technicznych oczyszczalni określonych przez producenta.";

7) §§ 20 i 21 otrzymują brzmienie:

"§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością ze strony tych zwierząt dla ludzi, w szczególności do stałego dozoru nad tymi zwierzętami.

§ 21.1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, wyprowadzanie psa w miejsca służące do użytku publicznego lub wspólnego użytku ludzi jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) prowadzenie psa na uwięzi, a ponadto nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687), a także psu wykazującemu agresywność, mimo niezaliczenia do rasy uznawanej z agresywną;

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psa.

2. Sposób przewożenia psa w środkach komunikacji publicznej określają przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu.

3. Osoba niepełnosprawna jest zwolniona z obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 2) ).

4. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych, które mogą stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi.";

8) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego (tereny zielone, skwery itp.), po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) teren zlokalizowany jest na obrzeżach Miasta, a w przypadku pozostałych miejsc tylko w takim czasie, kiedy nie przebywają w nich ludzie lub jest to wygrodzony wybieg dla psów oznaczony przez zarządcę terenu;

2) zachowanie przez osobę, pod której pieczą pozostaje pies, szczególnej ostrożności oraz pełnej nad nim kontroli;

3) założenie kagańca psu, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 1.";

9) uchyla się §§ 23 - 25;

10) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Wyznacza się zabudowany obszar Miasta Inowrocławia, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/476/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiana uchwały nr XXVII/398/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta Inowrocławia uwzględnia w szczególności wnioski zawarte w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 r.

W niniejszej uchwale wprowadza się także zmiany, które uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące przede wszystkim obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Jednym z tych orzeczeń jest wyrok WSA w Białymstoku zdnia 31 stycznia 2013 r. II SA/Bk 919/12, w którym Sąd ten uwzględniając wytyczne zawarte w wyroku NSA, stwierdził, że określając obowiązki właścicieli psów, odnoszących się do zasad utrzymania tych zwierząt rada gminy powinna zróżnicować te zasady ze względu na cel wskazany w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym jest ochrona otoczenia przed zagrożeniem, jakie zwierzę stwarza. W konsekwencji wymaga to dostosowania obowiązków właścicieli psów w zakresie utrzymania, do cech osobniczych zwierzęcia czy jego stanu fizjologicznego, tj. elementów obiektywnie różnicujących zagrożenie. Drugie orzeczenie to wyrok NSA z dnia 1 marca 2012 r. II OSK 2599/11, w którym Sąd ten stwierdził, że prawidłowa wykładnia art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), nie daje podstawy do nakładania na osoby utrzymujące zwierzęta obowiązku ujawniania danych osobowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Projekt zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia został przedstawiony Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu do zaopiniowania. Projekt zmian poddany został także konsultacjom, o których mowa w uchwale nr XLVI/658/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 155, poz. 1937).


Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »