| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/477/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/402/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 53) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opłatę uiszcza się do 15 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, z zastrzeżeniem ust. 4.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/477/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiana uchwały w zakresie określenia terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z pobieraniem tej opłaty "z góry". Dotyczy to w szczególności nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie bowiem z art 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do prawidłowego ustalenia tej opłaty konieczne jest zatem, by była ona uiszczana po upływie okresu, za który jest pobierana (w przypadku Miasta Inowrocławia - miesiąc), bo dopiero po upływie tego okresu możliwe jest ustalenie liczby pojemników z odpadami. Podobnie jest także w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dopiero po zakończeniu miesiąca jest możliwe ustalenie liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz liczby osób w gospodarstwie domowym).

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

-Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w głosowaniu jawnym.Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »