| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/478/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5 ust. 7, art. 6o i art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. 1) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie:

1) określania, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej "ustawą";

2) określania w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6p ustawy;

3) wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy nakazujących wykonanie obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1, w tym do wydawania przewidzianych przywołanymi w ust. 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań.

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na okres powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu niektórych obowiązkowych zadań własnych Miasta Inowrocławia w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/401/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 52).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/478/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 39 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Rada Miejska Inowrocławia niniejszą uchwałą upoważnia Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).

Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 39 ust. 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, to wyłącznie sprawy sprawy rozstrzygane w formie władczej (co do zasady decyzją administracyjną). W uchwale, o której mowa w § 4, zakres spraw przekazanych do załatwiania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu obejmował także sprawy, które nie mieściły się w pojęciu "indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej". Należało zatem uchylić tę uchwałę i upoważnić Spółkę do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej tylko w zakresie określonym w niniejszej uchwale.

Pozostałe sprawy wymienione w uchwale, o której mowa w § 4, zostaną przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu do realizacji na podstawie aktu powierzenia.

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »