| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Osiek

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , nową deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku w terminie do 28 lutego 2013 roku.

§ 3. 1. Ustala się, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji, o których mowa §1, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć:

1) oświadczenie o faktycznym zamieszkiwaniu bądź niezamieszkiwaniu danej osoby,

2) zaświadczenia ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu),

3) oświadczenie /dokumenty potwierdzające uwzględnienie faktu ujęcia obowiązku o którym mowa w § 2 ust 1 i 2w innej, aniżeli Gmina Osiek, gminie.

§ 4. 1. Do deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 3 właściciel nieruchomości obowiązany jest dołączyć kopię posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

2. W przypadku uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Osiek ma prawo wezwać właściciela nieruchomości do złożenia oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała NR XXII/133/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 372/2013 z dnia 15 stycznia 2013)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/160/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/160/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951 oraz z 2013r. poz. 21 i poz. 228

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »