| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Osiek

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 roku:

1. Od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

b) szkła,

c) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) zużytych baterii i akumulatorów,

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

j) zużytych opon,

§ 2. 1. Od właściciela nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne:

1) W systemie u źródła (bezpośrednio z posesji):

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) szkło,

c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji z nieruchomości zabudowanych blokami mieszkalnymi

2) W systemie zbiórki objazdowej:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony,

3) W systemie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

a) szkło,

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

d) przeterminowane leki i chemikalia,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) zużyte opony,

2. W systemie zbiórki objazdowej i w systemie PSZOK-u. selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

- będą odbierane w ilości limitowanej;

3. Selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak:

a) szkło,

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

- będą odbierane w ilości nieograniczonej,

§ 3. 1. Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych określone zostaną przez Gminę i udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Do zbierania komunalnych odpadów niesegregowanych(zmieszanych) służą pojemniki minimum 110 litrów z napisem: niesegregowane.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) Pojemniki z napisem: papier plastik metal, lub worki foliowe koloru niebieskiego, w których zbierane są: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

2) Pojemniki z napisem: szkło, lub worki foliowe koloru białego, w których zbierane jest szkło;

3) Pojemniki z napisem: bioodpady, w których zbierane są odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

4) Pojemniki z napisem: pozostałe, w których zbierane są odpady pozostałe po segregacji (odpady nie wymienione w podpunktach 1),2),3).

4. Dobór rodzaju pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny jest od potrzeb własnych właścicieli nieruchomości:

1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady, na koszt właścicieli nieruchomości,

2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju pojemnika, wystarczającego do przekazania tego rodzaju odpadów do PSZOK-u w limitowanej ilości, określonej w §6.

§ 4. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) 1 raz na miesiąc dla:

- niesegregowane odpady komunalne

- pozostałe po segregacji odpady komunalne

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (w okresie od maja do 31 sierpnia 1 raz na 2 tygodnie)

2) 1 raz na 2 miesiące dla:

- szkło

- papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

3) Odbiór odpadów budowlanych i remontowych obywa się z częstotliwością dostosowaną do potrzeb właścicieli nieruchomości, w ciągu max. 3 dni roboczych od momentu zapełnienia pojemnika lub dnia zakończenia prac remontowo - budowlanych.

4) Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą minimum 2 razy w roku.

2. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych odbywać się będzie co najmniej raz na dwa tygodnie.

3. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez masowych odbywać się będzie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu imprezy.

§ 5. Określa się sposoby pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest przedsiębiorca wybrany na drodze przetargu zorganizowanego przez Wójta.

2. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest przedsiębiorca posiadający odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej winien posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych podpisaną z jednym z przedsiębiorców posiadających w/w wpis.

3. Zabrania się samodzielnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych.

§ 6. Określa się następujące limity odpadów jakie można przyjąć w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek od jednego właściciela nieruchomości zamieszkałej, lub jednego właściciela lub najemcy lokalu mieszkalnego. Limity przyjęcia odpadów komunalnych dotyczą ilości oddawanych łącznie odpadów komunalnych do PSZOK-u oraz zbiórek objazdowych w ciągu roku.

Kod Odpadu

Rodzaj Odpadu

Dozwolona ilość na nieruchomość na rok

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

NIEOGRANICZONA

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

NIEOGRANICZONA

15 01 03

Opakowania z drewna

NIEOGRANICZONA

15 01 04

Opakowania z metali

NIEOGRANICZONA

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

NIEOGRANICZONA

15 01 07

Opakowania ze szkła

NIEOGRANICZONA

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

NIEOGRANICZONA

20 01 02

Szkło

NIEOGRANICZONA

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

NIEOGRANICZONA

20 01 39

Tworzywa sztuczne

NIEOGRANICZONA

20 01 40

Metale

NIEOGRANICZONA

20 01 10

Odzież

200 kg

20 01 11

Tekstylia

16 01 03

Zużyte opony

4 szt.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

500 kg

20 01 13

Rozpuszczalniki

10 l

20 01 14

Kwasy

20 01 15

Alkalia

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

5 l

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

10 szt.

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

2 szt.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

10 l

20 01 26

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

5 l

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

5 l

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

1 kg

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

1 szt. akumulator "duży" np. samochodowy
3 kg inne akumulatory i baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

2 szt. Elektroodpadów "dużych" (np. pralka, kuchenka, telewizor)
5 szt. Elektroodpadów "małych" (np. suszarka, monitor, mikrofalówka)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

50 kg

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

300 kg

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

1 l

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z terenów zielonych

200 kg

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

50 kg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3 szt. "duże" (np. szafa, łóżko)
7 szt. "małe" (np. krzesło, szafka nocna)

§ 7. Określa się następujące zasady prowadzenia zbiórki objazdowej odpadów komunalnych.

1. Dozwolone ilości odpadów jakie można będzie nieodpłatnie oddać w ramach zbiórek objazdowych określone będą limitami ilości ich przyjęcia wg §6.

2. Dla terenu Gminy Osiek zakłada się zbiórki objazdowe zorganizowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców Gminy (drogą elektroniczną lub telefonicznie). Zgłoszenie odbioru minimum tydzień przed terminem objazdu.

3. Częstotliwość zbiórek: 1 x na pół roku (2 x na rok).

4. Terminy zbiórek będą dobrane optymalnie w roku kalendarzowym i określone odrębnym harmonogramem przez Gminę.

5. Zakłada się spójny system informacyjno - ewidencyjny dla PSZOK-u i dla systemu zbiórek objazdowych (gratowóz) oraz dla Urzędu Gminy w Osieku w celu prawidłowego ewidencjonowania odbieranych odpadów i stosowania dozwolonych limitów bezpłatnego przyjmowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

§ 8. Określa się następujące zasady prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1. Dozwolone ilości odpadów jakie można będzie nieodpłatnie oddać w ramach zbiórek objazdowych określone będą limitami ilości ich przyjęcia wg §6.

2. Zakłada się, że funkcjonujący PSZOK będzie wyłącznie elementem wspomagającym system zbiórki odpadów o charakterze objazdowym, o którym mowa w §7.

3. PSZOK świadczyć będzie usługi w wyznaczonych dniach i godzinach określonych przez Gminę i podanych do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca 2013r.

§ 9. Gmina Osiek wchodzi w skład Regionu Gospodarki Odpadami 3 czyli Lipnowsko - Rypińskiego. Szacowania ilość odpadów komunalnych powstająca na terenie regionu wynosi 37 722 Mg/rok (wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami). W skład Regionu Gospodarki Odpadami 3 (Lipnowsko - Rypiński) wchodzi 5 powiatów, zamieszkałych przez 183 838 osób. W Regionie Lipnowsko - Rypińskim, do którego należy Gmina Osiek wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2023, będą działały dwie instalacje pełniące funkcje Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Są to: instalacja w Puszczy Miejskiej, gm. Rypin oraz instalacja w Lipnie, gm. Lipno. Instalacja w Puszczy Miejskiej koło Rypina jest instalacją czynną w trakcie modernizacji i rozbudowy, opartą o sortownię i pryzmę energetyczną. Rozbudowa polega na stworzeniu instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, która przejmie funkcję pryzmy energetycznej. Po modernizacji instalacja będzie spełniała kryteria RIPOK w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów zielonych oraz składowiska odpadów. Do końca 2012 r. planowane jest ukończenie rozbudowy węzła prasująco - belującego z przenośnikiem wznoszącym oraz zamontowanie przesiewacza bębnowego z rozbudową ciągów transportujących i separatora powietrznego odpadów. Instalacja w Lipnie, w gminie Lipno również podlega modernizacji mającej na celu jej dostosowanie do przyjmowania i przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Rozbudowana zostanie również sortownia odpadów. Po modernizacji instalacja będzie spełniała kryteria RIPOK w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów zielonych oraz składowiska odpadów. Wg danych uzyskanych od Zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Lipnie instalacja ta składa się obecnie ze składowiska odpadów wraz z kopcem bioenergetycznym, sortowni odpadów oraz rozbudowanej infrastruktury technicznej i drogowej spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki. Składowisko zapełnione jest jedynie w 11%, a przewidywany okres eksploatacji wynosi 25 lat. W przypadku awarii którejkolwiek z instalacji, pełnią one wobec siebie funkcje instalacji zastępczych. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2022 założono również istnienie regionalnej instalacji zastępczej, którą będzie instalacja w Brodnicy. Jest to instalacja istniejąca, która funkcjonuje w oparciu o sortownię odpadów surowcowych i składowisko odpadów. Zakład może stanowić instalacje zastępczą w zakresie składowiska odpadów oraz mechanicznego przetwarzania odpadów.

§ 10. Traci moc Uchwała NR XXII/131/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 370/2013 z dnia 15 stycznia 2013)

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951 oraz z 2013r. poz. 21 i poz. 228

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »