| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/211/13 Rady Gminy Włocławek

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153),art. 164 ust.5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 ze zmianami: z 2012 r. poz. 951,poz. 1513, z 2013 r., poz. 21, poz.165) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/211/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 maja 2013 r.

Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielanej ze środków budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1. spółce wodnej - rozumie się przez to formę organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, utworzoną zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.),

2. dotacji - rozumie się przez to pomoc finansową z budżetu gminy, o której mowa w art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145),

3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Włocławek,

4. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Włocławek,

5. Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 3. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy pomoc finansową w postaci dotacji celowej na:

1) dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy.

2) finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy.

2. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania.

§ 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest określona w budżecie Gminy na dany rok.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości dotacji celowej, w ramach środków określonych w uchwale budżetowej podejmuje Wójt Gminy, na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

§ 6. 1 Wniosek, o którym mowa w § 5 powinien zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej,

2) adres spółki wodnej,

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

4) numer rachunku bankowego spółki wodnej,

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

6) wielkość wnioskowanej dotacji,

7) szczegółowy opis zadania,

8) termin i miejsce realizacji zadania,

9) przewidywany koszt realizacji zadania ze wskazaniem jego źródła finansowania,

10) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej,

2) oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie udziału stanowiącego wkład własny,

3) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2 należy przedstawić dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków zawartych w art. 164 ust.7 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity: dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

§ 7. Wnioski o udzielenie dotacji można składać po wejściu w życie Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

§ 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Włocławek może wezwać spółkę wodną do ich usunięcia w wyznaczonym czasie.

§ 9. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Gminą
a spółką wodną.

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 11. Terminy i sposób rozliczenia dotacji celowej oraz zasady i przesłanki zwrotu dotacji regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

§ 12. 1 Rozliczenie dotacji następuję w formie sprawozdania z wykorzystanej dotacji.

2. Wzór sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

………………………............................

Nazwa jednostki składającej wniosek

W N I O S E K
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek
na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych/ finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
na terenie Gminy Włocławek?

I. Dane spółki wodnej:

1. Nazwa wnioskodawcy:

..................................................……………………………………………...........................…….. ..................................................………………………………………………….............................

2. Adres wnioskodawcy:

............................................................................................…………………………………………………..…......................................................……………………………………………………............................

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ....……………………....................……………………

4. Numer rachunku bankowego:………………………………....................…………………………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

…………………………………………………………………...........………………………………...

………………………………………………………………………............…………..………………

………………………………………………………………………............………………..…………

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji..............................................… zł ,

(słownie: ………………………………………….......…...................................……………zł ).

III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania : ................................…………….................………………………

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. Zakładane rezultaty realizacji zadnia:

……….......................……..………………………………...................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3. Termin i miejsce realizacji zadania: ....................................................................................................

4. Harmonogram realizacji zadnia:

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych zadań

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

w tym:

finansowane
z dotacji

finansowane ze środków własnych

finansowane
z pozostałych środków

Razem:

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

% udział źródeł finansowania
w łącznej wartości zadania

wnioskowana dotacja

środki własne

inne

razem

100

V. Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

?niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych,

2. Statut,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie udziału stanowiącego wkład własny.


Załącznik Nr 2 Regulaminu do w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

..............................................................

Nazwa jednostki składającej wniosek

S P R A W O Z D A N I E
z wykorzystania udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych/
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
na terenie Gminy Włocławek?

I. Dane spółki wodnej:

1. Nazwa wnioskodawcy:

..................................................……………………………………………...........................…….. ..................................................………………………………………………….................................

1. Adres wnioskodawcy:

............................................................................................…………………………………………………..…......................................................……………………………………………………........................

2. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ....……………………....................……………………

3. Numer rachunku bankowego:………………………………....................…………………………

4. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

…………………………………………………………………...........………………………………...

………………………………………………………………………............…………..………………

………………………………………………………………………............………………..…………

II. Kwota otrzymanej dotacji:

1. Rozliczana kwota dotacji………………(słownie:…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………).

III. Opis zrealizowanego zadania finansowanego z otrzymanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania:……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...............

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadnia:………………………………………………..............................

…………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………...............

3. Termin i miejsce realizacji zadania:……………………………………………...........................

4. Harmonogram realizacji zadnia:

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych zadań

IV. Zestawienie poniesionych wydatków na realizację zadania ze wskazaniem źródeł finansowania:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania finansowanych z dotacji:

rodzaj i nr dowodu księgowego

data wystawienia dowodu księgowego


rodzaj wydatku


kwota wydatku


w tym:

finansowane z dotacji

finansowane ze środków własnych

Razem

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych

% udział źródeł finansowania w łącznej wartości zadania

Dotacja z budżetu Gminy

środki własne

inne

razem

100

V. Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

?niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

W myśl art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 145) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Delegacja do podjęcia tego typu aktów przez organ stanowiący zawarta jest w art. 164 ust. 5c cytowanej ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »