| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/138/13 Rady Gminy Topólka

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę następujących rodzajów odpadów :

a) papier, tektura (makulatura, karton);

b) szkło;

c) metale;

d) tworzywa sztuczne;

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

f) opakowania wielomateriałowe;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

k) odpady budowlane i rozbiórkowe;

l) zużyte opony;

m) popiół.

2. Odpady wskazane w ust. 1, pkt 1 odbierane są przez podmiot uprawniony w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów. Odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 3.

§ 2. Śnieg, błoto, lód oraz inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, można pryzmować poprzez odgarnięcie tych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Pojemniki lub inne urządzenia przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny mieć pojemność, co najmniej 110 l.

2. Pojemniki lub inne urządzenia przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność, przy czym:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - 60 l.

2) dla zabudowy wielorodzinnej - 1100 l,

3) dla pozostałych nieruchomości - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony.

§ 5. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.

§ 6. 1. Drogi publiczne powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności co najmniej 10 l.

2. Pojemniki lub inne urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być:

1) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne z nich korzystanie;

2) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych
oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie;

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób.

§ 7. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości :

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach odpady ulegające biodegradacji odbierane są co najmniej dwa razy w miesiącu;

2) odpady selektywnie zbierane - co najmniej raz na miesiąc;

3) odpady zmieszane - co najmniej dwa razy na miesiąc;

4) przeterminowane leki - należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy;

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe - należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach jego pracy lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu;

7) chemikalia oraz zużyte opony - należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach jego pracy;

8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy;

10) popiół z nieruchomości zamieszkałych - co najmniej raz na miesiąc w okresie
od 1 października do 30 kwietnia, w pozostałych miesiącach według potrzeb.

2. W każdym czasie, za odpowiednią opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić odbiór odpadów, o których mowa w ust.1,pkt 6 - 9 bezpośrednio z miejsca przez niego wskazanego.

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub zamieszkują czasowo (tereny rekreacyjne), a na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Topólka.

4. Odbiór odpadów na terenach czasowo zamieszkałych (rekreacyjnych) będzie następował
w terminach:

1) w miesiącach maj, wrzesień - dwa razy w miesiącu,

2) w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień - cztery razy w miesiącu,

3) w pozostałych miesiącach - co najmniej raz na miesiąc.

5. Odbiór odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, będzie następował
w terminach:

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej raz na tydzień;

2) w okresie od 1 listopada do 31 marca - co najmniej raz na miesiąc.

§ 9. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytworzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zapewniającą ciągłość użytkowania zbiornika, przy czym nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 10. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy, należy wyprowadzanie psa na smyczy, a w przypadku psów zachowujących się w sposób agresywny, na smyczy i w kagańcu.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. .

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.

§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są dodatkowo:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

§ 13. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminie
od 15 kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni
na terenie nieruchomości.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Topólka


Anna Niedośmiałek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391), Rada Gminy Topólka uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Uchwała zawiera niezbędne uregulowania wymagane w/w ustawą oraz zmiany dokonane w wyniku dostosowania zapisów Regulaminu do linii orzecznictwa sądów administracyjnych.

Biorąc pod uwagę ważkość problematyki związanej z gospodarką odpadami oraz wymogi prawne uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »