| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/209/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391[1])) ustala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 2. Zachowują moc deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/206/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 2367).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Gutmański


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 z późn. zm.) rada miasta, uwzględniając konieczności zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości, na terenie której, wytwarzane są odpady komunalne. W związku z powyższym, opracowany został wzór deklaracji dotyczący nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (stanowiący załącznik do uchwały). Wypełniając deklaracje należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady oraz liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość lub ilość powstających odpadów komunalnych.

Deklarację należy składać w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ww. ustawy, tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Golub-Dobrzyń, Uchwałą Nr XXXI/161/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 375 i Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 513) zobowiązani zostali do złożenia pierwszych deklaracji do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

Prezes RIO w Bydgoszczy pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. znak RIO-KA-073-16/2013 zwrócił się o zweryfikowanie zakresów danych osobowych pozyskiwanych od mieszkańców w deklaracjach i wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie. W związku z tym w dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła uchwałę Nr XXXVIII/206/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2013 r., poz. 2367). W aktualnym stanie, biorąc pod uwagę zmieniające się orzecznictwo, RIO zwróciła uwagę na konieczność dokonania kolejnych korekt we wzorze deklaracji określonym w uchwale Nr XXXVIII/206/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Z uwagi na fakt, że deklaracje zostały złożone wg wzoru, trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXI/161/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 375 i Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 513) oraz w Uchwale Nr XXXVIII/206/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2013 r., poz. 2367) należało wprowadzić zapis jak w § 2.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XL/209/2013
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (na których powstają odpady komunalne) z terenu miasta Golub-Dobrzyń

Termin składania:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miejsca składania deklaracji:

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

1. Organ właściwy, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Miasta Golubia- Dobrzynia

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

Deklarację należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami.

Dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację.

A. Obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

? Pierwsza deklaracja

? Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

(data zaistnienia zmian ____ - ____ - ________r.)

B. Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

? osoba fizyczna

? osoba prawna

? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

? właściciel

? współwłaściciel

? jednostka organizacyjna i/lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią

władająca

? użytkownik wieczysty

? inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) -......................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................................

Dane składającego deklarację:

Imię i nazwisko/Nazwa pełna:

Numer PESEL:

REGON

NIP

Numer KRS

Adres zamieszkania/adres siedziby

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

(nieobowiązkowe)

Adres e-mail:

(nieobowiązkowe)

C. Adres nieruchomości, na której powstają i będą odbierane odpady komunalne:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: obręb ............. Nr działki ...............

D.Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób: ? selektywny ? zmieszany

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Liczba osób zamieszkałych .................

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

............................................... X ................................... = ....................................................................

(liczba osób zamieszkałych) (stawka opłaty) (wyliczona kwota)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .......................................... zł

(słownie: ..............................................................................................................................................................................)

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach:

a) pojemnik 60 l ......................... X ............................. X .................................... = ..................................................... zł

(liczba pojemników) (stawka opłaty) (liczba opróżnień) (wyliczona kwota)

b) pojemnik 110 l ....................... X ............................. X .................................... = ..................................................... zł

(liczba pojemników) (stawka opłaty) (liczba opróżnień) (wyliczona kwota)

c) pojemnik 1100 l ...................... X ............................. X .................................... = ..................................................... zł

(liczba pojemników) (stawka opłaty) (liczba opróżnień) (wyliczona kwota)

d) pojemnik 2500 l ...................... X ............................. X .................................... = ..................................................... zł

(liczba pojemników) (stawka opłaty) (liczba opróżnień) (wyliczona kwota)

e) pojemnik KP7 ......................... X ............................. X .................................... = ..................................................... zł

(liczba pojemników) (stawka opłaty) (liczba opróżnień) (wyliczona kwota)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .......................................... zł

(słownie: ..............................................................................................................................................................................)

* zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Golubia-Dobrzynia odpady zmieszane odbierane są 2 razy w miesiącu oraz w zależności od potrzeb na dodatkowe zgłoszenie

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość o której mowa w pkt. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2 (tzw. nieruchomość mieszana).

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt 1 i 2.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .............................................. zł

(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2)

(słownie: ..............................................................................................................................................................................)

E. Dane dotyczące kompostownika

Oświadczam, że na terenie nieruchomości:

? nie ma kompostownika i odpady ulegające biodegradacji przekazywane będą przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne

? znajduje się kompostowniklub odpady ulegające biodegradacji (kuchenne i ogrodowe) wykorzystywane są w inny sposób na własne potrzeby

F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację:

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.

............................................. ................................................................

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.)

Objaśnienie:

1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej Burmistrz Miasta określi, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku zadeklarowanego zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostanie opłata, taka jak w przypadku odpadów zmieszanych.

G. Adnotacje organu:

.........................................................

.........................................................

data

podpis przyjmującego formularz


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 228

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »