| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/357/13 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 19 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm. poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 09 listopada 2012 r., poz. 2627 zm. z 2013 r., poz. 1753) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4.ust. 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: "Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, zbierane są w trwale związanych workach, estetycznych i szczelnych pojemnikach o minimalnej pojemności 60 litrów lub kontenerach, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnym odbiorami, w następujący sposób:

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru żółtego,

c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru zielonego,

d) odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru brązowego,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbiórki selektywnej.

2) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru żółtego,

c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru zielonego,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbiórki selektywnej.

3) na terenie ogródków działkowych:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru żółtego,

c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru zielonego,

d) odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru brązowego,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbiórki selektywnej.

4) na terenie targowisk:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru żółtego,

c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru zielonego,

d) odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru brązowego,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbiórki selektywnej.

5) Na terenie nieruchomości innych niż w punkcie 3 i 4 , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne :

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru żółtego,

c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru zielonego,

d) odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru brązowego,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbiórki selektywnej".

2) §5ust.1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości zapewnia aby pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać czyszczeniu i dezynfekcji, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy";

3) §8 ust.2 pkt 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

Z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie miasta Koronowo nie rzadziej niż co 14 dni zaś z terenu pozostałych nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu";

4) §8 ust.3 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i e, odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, zaś odbiór odpadów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące";

5) §8 ust.5 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lit. g, odbywa się na zgłoszenie z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak nie później niż 7 dni od dnia podstawienia pojemnika lub kontenera przez przedsiębiorcę odbierającego odpady".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Uzasadnienie

Zmiany, które zostały wprowadzone są wynikiem analizy jaką przeprowadzono na podstawie funkcjonowania od 1 lipca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1) Rozdzielono frakcję "papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe - worek koloru żółtego" na dwa oddzielne worki:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikachkoloru niebieskiego,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale związanych workach lub pojemnikachkoloru żółtego,

2) Zmniejszono częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów poza miastem Koronowo nie rzadziej niż raz w miesiącu - zmiana jest spowodowana tym, ze przy segregacji ilość odpadów zmieszanych po 14 dniach jest minimalna. Przed wdrożeniem systemu odbiór odpadów zmieszanych bez segregacji odbywał się nie rzadziej niż raz w miesiącu, było to wystarczające i zapewniało utrzymanie czystości na terenie gminy.

3) Zmniejszono częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie - szkła oraz opakowań ze szkła z częstotliwości nie rzadziej niż co 28 dni na częstotliwość nie rzadziej niż raz na dwa miesiące - jest to spowodowane bardzo małą ilością gromadzonego szkła w workach.

4) Uszczegółowiono zapis "Właściciel nieruchomości zapewnia aby pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać czyszczeniu i dezynfekcji, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy".

5) Doprecyzowano zapis dotyczący odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odbiór na zgłoszenie).

Transport małej objętości odpadów i ilość km do przejechania może wpłynąć na zwiększenie kosztów systemu. Z uwagi na to należy tak dostosować zapisy regulaminu, by zapewnić czystość i porządek na terenie gminy oraz nie powodować dodatkowych kosztów, które mogą wpłynąć na podniesienie stawki opłat.

W związku z powyższym, przed podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo, została ona przedłożona do zaopiniowania Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy, który zaopiniował powyższy projekt pozytywnie bez uwag, wydając Postanowienie z dnia 29.07.2013 r., znak: NHK.074.21.2013.

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo ma na celu uszczegółowienie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »