| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 01/2013 Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 lipca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 94), zmienionej:

1) uchwałą Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz.1084);

2) uchwałą Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 1984);

3) oraz w związku z uchwałą Nr XVII/39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z załącznikiem do niniejszego obwieszczenia. Treść tekstu jednolitego uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 7 stycznia 2013r. poz. 94), który stanowi: "§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy";

2) § 4 uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 7 stycznia 2013r. poz. 94), który stanowi: "§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego";

3) § 2 uchwały Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 14 marca 2013r. poz. 94), który stanowi: "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy";

4) § 3 uchwały Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 14 marca 2013r. poz. 1084), który stanowi: "§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego";

5) § 3 uchwały Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20 maja 2013r. poz. 1984), który stanowi: "§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy";

6) § 4 uchwały Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20 maja 2013r. poz. 1984), który stanowi: "§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego".

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Cywiński


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 01/2013
Rady Gminy Łubianka
z dnia 12 lipca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXII/161/2012
Rady Gminy Łubianka
z dnia 14 grudnia 2012 r.
(tekst jednolity)

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Łubianka w terminie:

1) do dnia 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości wytwarzanych na terenie Gminy odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przesłać w formie elektronicznej na e-mail: gmina@lubianka.pl;

2) wiadomość elektroniczna z wypełnionym formularzem deklaracji musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262);

3) wzór formularza deklaracji w formacie pdf stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »