| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0210/24/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Augustowo”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rezerwat przyrody "Augustowo", zwany dalej "rezerwatem", stanowi obszar lasu o powierzchni 6,76 ha, położony na terenie gminy Dobrcz, w powiecie bydgoskim, województwie kujawsko-pomorskim.

2. Wykaz działek ewidencyjnych i oddziałów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wyznacza się otulinę rezerwatu na obszarze pododdziału 270 k, leśnictwa Strzelce, Nadleśnictwa Żołędowo oraz na terenie działki ewidencyjnej nr 182.

4. Przebieg granic rezerwatu i jego otuliny określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Opis granic rezerwatu, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania, zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu bagiennego typu ols z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi: ols torfowcowy i ols porzeczkowy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2)

§ 4. 1. Dla rezerwatu określa się rodzaj - Leśny (L).

2. Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - Fitocenotyczny (PFi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl),

2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - Leśny i borowy (EL), podtyp - lasów nizinnych (lni).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 49, poz. 252), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0210/24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wykaz działek ewidencyjnych i oddziałów leśnych wchodzących w skład rezerwatu

Powiat

Gmina

Obręb

Numer działki ewidencyjnej

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

Powierzchnia pododdziału [ha]

bydgoski

Dobrcz

Nekla

270/8LP

Żołędowo

Strzelce

270

b

6,18

i

0,28

j

0,30


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0210/24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Przebieg granic rezerwatu i jego otuliny

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0210/24/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Opis granic rezerwatu, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania

infoRgrafika


Uzasadnienie

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przyrody.

Rezerwat przyrody "Augustowo" utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 49, poz. 252), następnie zmieniony Rozporządzeniem nr 5/2004 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Augustowo" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 8, poz. 80). Niniejsze zarządzenie obejmuje aktualizację danych ewidencyjnych, oraz dostosowanie danych dotyczących rezerwatu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym określenie sprawującego nadzór oraz określenie rodzaju, typu i podtypu obiektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533). Jednocześnie w celu ochrony zasobów przyrodniczych rezerwatu, wyznaczono otulinę w oparciu o dokumentację do planu ochrony.

Projekt zarządzenia został zaopiniowany przez zarządcę terenu rezerwatu Nadleśnictwo Żołędowo pismem znak: ZG1-732-18/12, z dnia 26 listopada 2012 r., Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy Uchwałą Nr 12/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. oraz uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem znak: WSRRW.II.710.28.2013, z dnia 29 lipca 2013 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Włodzimierz Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »