| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0210/25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Augustowo”

Na podstawie art.19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo" zwanego dalej "rezerwatem".

§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu bagiennego typu ols z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi: ols torfowcowy i ols porzeczkowy.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są:

1) położenie rezerwatu w bliskim sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej (ogródków działkowych),

2) położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Żołędowo.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ochronie ścisłej podlega obszar 0,30 ha rezerwatu (pododdział 270 j), a ochronie czynnej podlega obszar 6,46 ha rezerwatu (pododdziały: 270 b i 270 i).

§ 5. 1. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Nie określa się działań ochronnych na obszarze ochrony ścisłej rezerwatu.

§ 6. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa.

§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza.

§ 8. Wprowadza się następujące ustalenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń w rezerwacie wewnętrznych lub zewnętrznych: w otulinie rezerwatu zaleca się wykluczyć prowadzenie wykopów, melioracji i innych działań o podobnym charakterze, w przypadku gdy mają one negatywny wpływ na poziom wód gruntowych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0210/25/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

1.

Potencjalna ekspansja świerka pospolitego.

Usuwanie świerka pospolitego (gdy osiągnie powyżej 20% pokrycia w warstwie runa, krzewów lub drzew).

2.

Potencjalna zmiana warunków hydrologicznych.

W otulinie rezerwatu należy wykluczyć prowadzenie wykopów, melioracji i innych działań o podobnym charakterze, w przypadku gdy mają one negatywny wpływ na poziom wód gruntowych.

3.

Obecność ekspansywnych obcych geograficznie gatunków drzew: klonu jesionolistnego i czeremchy amerykańskiej.

Usuwanie klonu jesionolistnego, czeremchy amerykańskiej.

4.

Obecność obcych geograficznie gatunków roślin zielnych m. in.: nawłoć kanadyjska, piwonia, podagrycznik pospolity odm. variegata , rozchodnik, bodziszek, szafirek, tulipany.

Wyrwanie całych roślin; w przypadku wiosennych geofitów wykopanie roślin z cebulami.

5.

Silne zwarcie drzewostanu modrzewiowo - brzozowego sztucznego pochodzenia w klasie wieku 1b.

Naturalizacja drzewostanu poprzez stopniowe rozrzedzenie jego zwarcia.

6.

Antropopresja

Ustawienie tablicy informującej o wartościach przyrodniczych rezerwatu.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0210/25/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych

1.

Usuwanie świerka pospolitego.

Całe wydzielenie, po stwierdzeniu takiej potrzeby (gdy osiągnie powyżej 20% pokrycia w warstwie runa, krzewów lub drzew).

270b

2.

Usuwanie klonu jesionolistnego, czeremchy amerykańskiej.

Zabieg powinien być przeprowadzany co pięć lat.

270b

3.

Wykopanie lub wyrwanie obcych geograficznie roślin zielnych.

Zabieg powinien być prowadzony jednorazowo w najbliższym pięcioleciu a następnie według potrzeb.

270b

4.

Naturalizacja drzewostanu poprzez stopniowe rozrzedzenie jego zwarcia.

Cięcia rozluźniające w okresie jesienno - zimowym, w przypadku zwarcia górnej pokrywy drzewostanu, większego niż umiarkowane.

270i

5.

Ustawienie tablicy informującej o wartościach przyrodniczych rezerwatu.

Przygotowanie i zamontowanie tablicy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi leśnej, w północno - zachodniej części rezerwatu.

270b


Uzasadnienie

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo" jest dokumentem określającym sposoby ochrony ekosystemu leśnego terenu rezerwatu. Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu i jego ochrony, plan ochrony zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm) sporządza się na okres 20 lat. Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia plan ochrony dla rezerwatu przyrody, sporządzony na podstawie wytycznych zawartych w art. 20 ww. ustawy.

Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo" został pozytywnie zaopiniowany przez właściwą miejscowo Radę Gminy Dobrcz, Uchwałą Nr XVII/214/2013, z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo" oraz zarządcę terenu Nadleśnictwo Żołędowo pismem znak: ZG-1-732-17/11, z dnia 17 października 2011 r. oraz pismem znak ZG-1-732-18/12, z dnia 26 listopada 2012 r.
Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo" został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy, Uchwałą Nr 12/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku. Projekt niniejszego zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem znak: WSRRW.II.710.28.2013, z dnia 29 lipca 2013 r.

Obwieszczeniem znak: WPN.6202.66.2011.KLD, z dnia 21 września 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu ochrony i możliwość składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794). Nie zgłoszono uwag w związku z udziałem społeczeństwa.

Jednocześnie w związku z uwagą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przekazaną w piśmie znak: DOP-OC.6202.31.2012.HS, z dnia 12 lutego 2012 r., w § 8 wprowadzono ustalenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące otuliny, które koresponduje z treścią załącznika nr 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia.

Treść planu jest zgodna z wymogami art. 20 ust. 3 ww. ustawy. Ze względu na naturalny charakter ekosystemu, położenie w środku kompleksu leśnego, przebieg dróg i szlaków turystycznych, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, lecz poza jego granicami, nie wskazano miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza oraz nie przewidziano udostępnienia rezerwatu dla celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa. Nie wskazano również obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych i edukacyjnych. Udostępnianie rezerwatu przyrody w celu prowadzenia badań naukowych oraz edukacji może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 24 i ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. Uzyskanie indywidualnej zgody na prowadzenie ww. czynności gwarantuje nadzór nad ich rodzajem i metodyką, mając na uwadze dbałość o zachowanie celu ochrony rezerwatu przyrody we właściwym stanie. Najpoważniejszym zagrożeniem na terenie rezerwatu przyrody "Augustowo", jest rozprzestrzenianie się gatunków obcych, głównie wyrzucanych na teren rezerwatu z okolicznych ogródków działkowych. Potencjalnie możliwe jest również rozsiewanie się świerka na terenach bagiennych. Ponadto, ze względu na potencjalne zagrożenie zmiany warunków hydrologicznych w otulinie wskazano na konieczność ograniczenia prac związanych z ewentualną zmianą poziomu wód gruntowych. W celu ograniczenia antropopresji, w planie ochrony wskazano na konieczność ustawienia tablicy informacyjnej w zakresie wartości przyrodniczych obszaru. Zgrożeń nie stwierdzono jedynie na fragmencie dojrzałego drzewostanu brzozowo-sosnowego (LMŚw), przedmiotowy obszar objęto ochroną ścisłą.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Włodzimierz Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »