| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/53/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Daniel Jurewicz 5. Aleksandra Kwiatkowska 6. Elżbieta Osińska 7. Halina Paszkowska 8. Robert Pawlicki 9. Jan Sieklucki 10. Halina Strzelecka 11. Andrzej Tatkowski 12. Piotr Wasiak

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, w części dotyczącej § 4 ust. 2.

Uzasadnienie

Rada Gminy Stolno podjęła w dniu 30 lipca 2013 r. uchwałę nr XXVII/217/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy w Toruniu, w dniu 5 sierpnia 2013 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 21 sierpnia 2013 r. O terminie posiedzenia Kolegium, pismem z 9 sierpnia 2013 r., znak RIO-KA-4010-23-2/2013, powiadomiony został Wójt Gminy Stolno, który w posiedzeniu kolegium nie uczestniczył i nie upoważnił innego przedstawiciela gminy.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Stolno określiła stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. Stawki opłat nie przekraczają górnych jej granic, określonych przez ustawodawcę. Ponadto, w § 4 ust. 2 Rada Gminy ustaliła zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklam (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o gminie w postaci planów, tablic, plansz, itp.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że Rada Gminy Stolno wprowadzając stawkę zerową naruszyła art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Stosownie do tego przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Ponadto, treść przepisu art. 40 ust. 3 ustawy jednoznacznie wskazuje, że za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego mają określać przepisy uchwał wydanych przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Wobec tego rada gminy została upoważniona ustawowo do nałożenia jednostronnej opłaty jaką jest opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Tak więc w zakresie udzielonego upoważnienia nie mieści się wprowadzenie stawki zerowej, która jest równoznaczna ze zwolnieniem z tej opłaty, z zaniechaniem pobierania jej prze gminę.

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że naruszenie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych ma charakter istotny i postanowiło jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium


Tadeusz Dobek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »