| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka, po § 2 dodaje się § 2 a w brzmieniu:

,,§ 2 a. 1. Ustanawia się dopłatę dla pobierających zasiłek rodzinny właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Dopłata wynosi 12,30 zł na trzecie i każde kolejne dziecko, zamieszkujące daną nieruchomość, które nie ukończyło 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko pobiera naukę - które nie ukończyło 25 roku życia.

3. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielo lokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dopłaty przysługują właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach zamieszkują osoby spełniające warunki, o których mowa w ust. 1.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, przyznawane są osobom uprawnionym, którzy na dzień złożenia wniosku nie posiadają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Podstawę przyznania dopłaty stanowi wniosek właściciela nieruchomości, złożony do Urzędu Gminy Wielka Nieszawka wraz z decyzją o przyznaniu zasiłku rodzinnego.

6. Dopłata przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o jej przyznanie na okres przyznanego zasiłku rodzinnego.

7. Przyznana dopłata podlega zarachowaniu na poczet wymaganej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »