| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/103/2013 Rady Gminy Bądkowo

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn.zm.), art. 30 ust. 6 w związku z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, zwanych dalej "szkołami", dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo

2. Regulamin określa wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela.

2. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest co miesiąc według stawki najniższego wynagrodzenia nauczyciela stażysty w wysokości

1) przy jednej osobie w rodzinie - 1%;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 1,5%;

3) przy trzech i więcej osobach w rodzinie - 2%;

3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, dzieci (do 26 roku życia, jeżeli pobierają naukę) oraz rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła utrzymania.

§ 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 2 ust. 2. Małżonkowie w formie wspólnego oświadczenia wybierają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§ 4. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w § 3, na ich wspólny wniosek.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - wójt gminy.

3. W przypadku zbiegu prawa do dwóch i więcej dodatków mieszkaniowych nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy od jednego pracodawcy.

§ 5. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 6. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) korzystania z urlopu wychowawczego,

3) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,

5) korzystanie z urlopu na poratowanie zdrowia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo


Halina Kurdupska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »