| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013-2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.)

Uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernikowo w latach 2013-2017" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jadwiga Padlewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/184/2013
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 27 września 2013 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernikowo w latach 2013-2017

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

§ 1.

1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne będące własnością Gminy

Czernikowo. W swoim zasobie mieszkaniowym Gmina nie posiada wyodrębnionych

lokali socjalnych.

2. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego

zasobu gminy polega w szczególności na: wynajmie lokali, zarządzanie lokalami, ich

właściwym utrzymaniu eksploatacji oraz sprzedaży.

3. Wykaz zasobu mieszkaniowego Gminy Czernikowo:

- aktualny zasób mieszkaniowy tworzy 10 lokali o łącznej powierzchni 499,56 m2

znajdujących się w następujących budynkach:

Lp.

Lokalizacja

Stan lokali

Ilość lokali mieszkalnych

Pow. Użytkowa lokali

1.

Blok nauczycielski w Czernikowie

dobry

1

47,10

2.

Lokal w budynku GZK

dobry

1

51,50

3.

Lokale przy szkole podstawowej w Czernikowie

dobry

3

136

4.

Lokal w bud. Adm. W Mazowszu

dobry

2

93,30

5.

Lokal w Czernikowie (OSP)

dobry

1

44,17

6.

Lokal w Mazowszu

dobry

2

127,49

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

§ 2.

Głównym źródłem finansowania i utrzymania budynków są wpływy z czynszów.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, na bieżąco wykonywane będą drobne

remonty lokali mieszkalnych w miarę posiadanych środków finansowych, w kolejności od

stopnia pilności tych remontów.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali

§ 3.

1. Sprzedaż lokali odbywać się będzie w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Czernikowo,

która to określi zasób przeznaczony do zbycia w drodze sprzedaży.

2. O sprzedaży lokali mieszkalnych zdecyduje Rada Gminy Czernikowo po wpłynięciu

wniosku od najemcy lub z własnej inicjatywy.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej

§ 4.

1. Ustala się czynsz za lokal mieszkalny.

2. Wysokość czynszu ustalona jest na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, które ustala

stawkę bazową czynszu. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali

mieszkalnych wchodzących w skład zasobu jest ustalana z uwzględnieniem

czynników podwyższających ich wartość użytkową dotyczących w szczególności

wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan.

3. Ustala się, że stawka bazową czynszu można podwyższyć nie częściej niż raz w roku.

§ 5.

1. § 5 1. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat związanych z

eksploatacją mieszkania, opłat niezależnych od właściciela. Opłaty dotyczą:

1) zużycia wody i odprowadzania ścieków;

2) zużycie energii elektrycznej;

3) wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

Korzystający z lokalu zawiera odrębne umowy z dostawcami w/w mediów.

2. Wzrost stawki bazowej musi być zgodny z ustaleniami określonymi art.9 ustawy z

dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi

zmianami) .

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 6.

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza

Wójt Gminy Czernikowo.

2. Przy wykonywaniu zarządzania przyjmuje się następujące zasady:

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zarządzania

nieruchomością i najmem lokali;

2) przydział lokali mieszkalnych na zasadach określonych przez Radę Gminy.

3. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w składa mieszkaniowego zasobu

gminy obejmuje podejmowanie decyzji i dokonywanie wszystkich czynność

i zmierzających do utrzymania lokali i budynków w stanie niepogorszonym, zgodnie z

ich przeznaczeniem. Jest to więc realizacja celu użytkowania na cele mieszkalne, a

tym samym utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich instalacji budynków i ich

elementów konstrukcyjnych.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 7.

1. W latach obowiązywania programu finansowania gospodarki mieszkaniowej odbywać

się będzie z następujących źródeł:

1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne;

2) inne środki budżetowe gminy.

2. Przewiduje się zwiększenie środków finansowych w postaci czynszu. Wpływać

będzie to na możliwość minimalnego poprawienia stanu budynków.

3. W stosunku do lokali zarządzanych przez Wójta wysokość wydatków na eksploatację

lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa Rada

Gminy, uwzględniając konieczne koszty eksploatacji i remontów.

Rozdział 7.
Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 8.

§ 8 Z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową należy przestrzegać następujących zasad

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

1. przestrzegać zasad wynajmu lokali osobom, które nie są w stanie zabezpieczyć elementarnych potrzeb mieszkaniowych oraz nie przekraczają dochodów określonych przepisami o dodatku mieszkaniowym;

2. planować corocznie w budżecie gminy środki na remonty lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, analizować sytuację w zakresie planowania sprzedaży lokali mieszkalnych.

3. Poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarki mieszkaniowej zakłada się poprzez sprzedaż lokali położonych w budynkach , w których zgodnie z ustawą o własności lokali wyodrębniona jest część lokali. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje jego najemcy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »