| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Chełmża

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z niezamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża:

1) odpady segregowane - 140,40 zł brutto za 1 m 3 ;

2) odpady niesegregowane - 162,00 zł brutto za 1 m 3 .

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych za pozbycie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i transport do punktu zlewnego przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług:

1) za 1 m 3 nieczystości ciekłych - w wysokości 12,96 zł brutto.

2) za 1m 3 nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni - w wysokości 43,20 zł brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/293/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2013 r. poz. 2792).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Iwański


Uzasadnienie

Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn.zm.) Rada Gminy Chełmża ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych oraz opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Stawki opłat za wymienione usługi nie były aktualizowane od 2008 r. W omawianym okresie nastąpił wzrost takich składników cenotwórczych, jak: kosztów transportu, ceny paliwa, opłaty związane z oddaniem odpadów na składowisko odpadów. Stawki opłat zaproponowane w uchwale przyjęte zostały na podstawie wzrostu cen paliw - koszt paliwa przy wywozie 1 m 3 odpadów wynoszą ok. 10 zł, stawka opłaty na składowisku za oddanie 1 m 3 odpadów wynosi 90 zł pozostałą kwotę stanowią: amortyzacja, podatki, wynagrodzenia oraz zysk przedsiębiorstwa.
Stawka za wywóz odpadów niesegregowanych została podwyższona o 15%.
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Chełmża ustalono stosownie do art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391).
Stawki opłat za wymienione usługi nie były także aktualizowane od 2008 r. W omawianym okresie nastąpił wzrost takich składników cenotwórczych, jak: kosztów transportu, ceny paliwa, opłaty za zrzut ścieków w oczyszczalni w Zelgnie lub do punktu zlewnego w Chełmży. W związku z powyższym konieczna jest uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia nowych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych. Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z ww. ustawy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »