| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.[2])) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[3])) a także art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[4]))

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Lubraniecw zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze wspierania realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2. Gmina Lubraniec tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizować będzie cel publiczny w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w szczególności dzieci i młodzieży,

2) osiągnięcia wyższych wyników sportowych,

3) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,

4) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

5) promocji sportu i aktywnego stylu życia,

6) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Lubraniec, w szczególności dzieci i młodzieży.

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

§ 2. O dotację, o której mowa w ust. 1 może się ubiegać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Lubraniec prowadzi działalność sportową.

§ 3. Dotacja może być w szczególności przeznaczona na:

1) organizację i udział w obozach ( zgrupowaniach ) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w tym na pokrycie kosztów: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu, wynajmu obiektów sportowych,

2) organizację i udział w rozgrywkach ligowych, w tym na pokrycie kosztów: opłat związkowych, opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego, zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, ubezpieczeń,

3) realizację programu szkoleniowego, w tym na poniesione koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców, opieki medycznej, zakupu sprzętu sportowego, napojów,

4) utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych, w tym koszty: zakupu środków czystości, wynagrodzeń wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów, zakupu trawy, nawozów, wapna, zakupu elementów wyposażenia, wywozu odpadów oraz nieczystości, usuwania awarii, przeglądów, napraw, konserwacji, prądu, wody, opału.

§ 4. 1. Dotacja nie może być przeznaczona na:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, kierownika drużyny, członków zarządu klubu, sekretarza klubu, skarbnika klubu,

2) wypłaty stypendiów dla zawodników,

3) koszty transferów,

4) artykuły żywnościowe,

5) koszty dojazdu zawodników na treningi,

6) działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

7) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,

8) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

9) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. 1. Dotacje przyznaje Burmistrz Lubrańca na wniosek klubu sportowego.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje powołana przez Burmistrza Lubrańca komisja, która dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) przedstawioną kalkulację kosztów;

2) wpływ zadania na realizację celu zgodnego z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

5. W przypadku zwiększenia zaplanowanych w budżecie na dany rok środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań Burmistrz Lubrańca wyznacza klubom sportowym 14 dniowy termin na złożenie dodatkowych wniosków.

6. W przypadku złożenia dodatkowych wniosków zastosowanie mają: § 5 ust. 1, 2, 4 przedmiotowej uchwały.

7. Wniosek o dotację na 2014 rok należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2013 roku.

§ 6. 1. Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć zaplanowanych w budżecie gminy na dany rokśrodków finansowych.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia roku budżetowego, którego umowa dotyczy.

§ 7. 1. Niezwłocznie po podjęciu uchwały budżetowej Burmistrz Lubrańca zawiera z klubemsportowym umowę.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Postępowanie w sprawie wyboru i udzielenia dotacji w zakresie niniejszej uchwały jest jawne.

§ 9. 1. Burmistrz Lubrańca może zlecić kontrolę sposobu wykorzystania dotacji.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego w zakresie dotowanego zadania;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poźn. zm.).

4. Burmistrz Lubrańca ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

5. Prawo kontroli obejmuje:

1) przedstawienie przez klub sportowy wszelkich informacji dotyczących działalności, w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Burmistrza Lubrańca,

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń klubu sportowego,

3) prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pochodzącymi z dotacji.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 10. 1. Sprawozdanie końcowe kluby sportowe składają w terminie do 15 dni po upływie terminu, naktóry umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego kompetencje określania w drodze uchwały warunków wspierania i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wskazując cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć.

W celu umożliwienia finansowego wspierania klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu, Rada Miejska w drodze uchwały określa warunki oraz tryb wspierania sportu.

Na podstawie powyższej uchwały kluby sportowe działające na terenie Gminy Lubraniec będą mogły składać do Burmistrza Lubrańca wnioski o wsparcie finansowe, których wysokość już na etapie projektu budżetu będzie można zaplanować. Jednocześnie realizacja zadania własnego gminy w zakresie rozwoju sportu, na podstawie tej uchwały, będzie możliwa od początku roku, co w przypadku specyfiki niektórych dyscyplin sportu, których rozwój leży w interesie Gminy Lubraniec jest uzasadnione.

W związku z tym podjęcie uchwały przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu i zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe oraz do osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby działające na terenie Gminy Lubraniec, a tym samym do rozwoju i upowszechnienia sportu na terenie Gminy Lubraniec

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/266/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2013 r.

…...................................................

(pieczęć wnioskodawcy)

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU SPORTOWEGO

…..................................................................................................

(nazwa projektu)

I. Dane dotyczące wnioskodawcy:

1) pełna nazwa ……………………………………………………………….…………

2) forma prawna…………………………………………………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze…………………………

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia…………………………………………………

5) NIP: ................................................................ REGON: …………………………

6) dokładny adres:

miejscowość: ...................................................ul.: …………………………

kod pocztowy..................................... powiat:..............................................

7) tel.: ................................................. faks: ……………………………………

e-mail: .................................................. http:// ………………………………

8) numer rachunku bankowego: ………………………........................................

nazwa banku: ……………………………………………………………...........

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy o wykonanie zadania publicznego:

a) ………………………..............................................................................................

b) ………………………………………………………………………………............

c) ……………………………………………………………………………………

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie,

o którym mowa we wniosku.......................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących wniosku ( imię i nazwisko

oraz nr telefonu kontaktowego)..................................................................

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego


b) działalność odpłatna pożytku publicznego



13) jeżeli oferent /oferenci prowadzi/prowadzą działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu ..............................................................................................................

2. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu - z uwzględnienie harmonogramu poszczególnych działań:

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne
związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł oraz wpłat i
opłat adresatów
(w zł)

ogółem

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

1.

Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe:

Niefinansowe:

Łączny koszt projektu

100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środków prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:

3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych - jako czynników przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania.

V. Inne informacje dotyczące projektu

1. Partnerzy biorący udział w realizacji projektu.

2. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

3. Inne informacje ważne z punktu widzenia realizacji zadania.

Oświadczam (-my), że:

1. proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;

2. w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania;

3. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

(pieczęć wnioskodawcy)

…...........................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wzoru

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, a w przypadku organizacji działających krócej za spełnienie tego wymogu uważa się dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Kazimierz Magos


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/266/2013

Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 30 października 2013

UMOWA NR ….…………….........

zawarta w dniu ..................................... w Lubrańcu na podstawie ….............................

pomiędzy Gminą Lubraniec, ul Brzeska 49 87-890 Lubraniec, zwaną dalej "Gminą"

reprezentowaną przez:

…...................................................................................................................................

a ....................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………......

z siedzibą w…………………………………………………………………………… .....................................................................................................zwanym dalej

"Klubem" reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................

§ 1. Gmina przekazuje Klubowi środki finansowe na realizację zadania pod nazwą

......….......…………………………………………………………………

……...............................................................................................................,

którego kosztorys został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację przedmiotowego zadania wsparcia finansowego w wysokości......................... (słownie: ……………………………………)

2. Przyznane środki finansowe będą przekazywane na rachunek bankowy Klubu, (nazwa banku i nr rachunku): …………………………………………………………..................…............

w następujących transzach:

I transza - do ……….

II transza - do ……….

III transza - do ……….

IV transza - do ……….

3. Klub oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z gminą, wynikających z umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ........................ roku do dnia .......................roku.

§ 4. 1. Klub zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanych środków finansowych wyłącznie na realizację przedmiotowego zadania zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

2. Klub zobowiązuje się do:

1) umieszczenia logotypu gminy na wszystkich wydawanych przez klub w związku z jego działalnością folderach, biletach, ulotkach, plakatach, kalendarzach i innych wydawnictwach, także wydawnictwach okolicznościowych,

2) dostarczenia w formie elektronicznej informacji tekstowej i fotograficznej z każdej przeprowadzonej imprezy wspieranej przez miasto w formie dotacji na adres e-mail: www.lubraniec.pl.

§ 5. 1. Klub zobowiązuje się do poddania się kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji.

2. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego przez klub, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 2.

3. W ramach kontroli, osoby upoważnione przez Burmistrza Lubrańca mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.

Klub jest zobowiązany na żądanie kontrolujących dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolujących.

4. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie jak również w miejscu realizacji zadania publicznego.

5. O wynikach kontroli, gmina poinformuje klub, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

6. Klub jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli do usunięcia wszelkich nieprawidłowości, które zostały wskazane w protokole.

§ 6. Klub zobowiązuje się do przedkładania kwartalnych sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia.

§ 7. Środki finansowe niewykorzystane w terminie, o którym mowa w § 3 klub jest zobowiązany zwrócić w ciągu 14 dni na rachunek bankowy gminy nr ……………………………………

§ 8. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w protokole.

§ 9. 1. Umowa może być rozwiązana przez gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonego wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem,

2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

3) jeżeli klub odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez gminę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Rozwiązując umowę, gmina określi kwotę wsparcia podlegającego zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania wsparcia z budżetu gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 10. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Klub może z przyznanego wsparcia sfinansować poszczególne koszty w wysokości odpowiednio wyższej lub niższej niż wykazane w kalkulacji określonej we wniosku, pod warunkiem, że dokonane przesunięcie środków między pozycjami poszczególnych kosztów nie przekroczą 10% i nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dotacji.

§ 11. Klub ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe

w związku z realizacją przedsięwzięcia.

§ 12. 1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź zm. ).

2. Klub oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności przepisy uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubraniec.

§ 13. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje klub a dwa gmina.

KLUB GMINA

ZAŁĄCZNIKI:

1) Kosztorys

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Kazimierz Magos


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/266/2013

Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 30 października 2013 r.

SPRAWOZDANIE ( CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE ) Z WYKONANIA ZADANIA Z ZAKRESU PROJEKTU SPORTOWEGO

…..................................................................................................

(nazwa projektu)

I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrealizowanych działań.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł ):

Lp

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne)

Całość zadania
(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy -
w przypadku sprawozdania końcowego
- za okres realizacji zadania

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)

O g ó
ł

e
m

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowani

Całość zadania
(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy -
w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania

%

%

Kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe:

Niefinansowe:

Łączny koszt projektu

100,00%

100,00%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

…........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

3. Zestawienie faktur (rachunków).

Lp

Numer dokumentu księgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data wystawienia faktury (rachunku)

Data zapłaty faktury (rachunku)

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

III. Dodatkowe informacje:

….........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Załączniki:

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

4. Inne informacje ważne z punktu widzenia realizacji zadania.

Oświadczam (-my), że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,

2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 10. 113. 759 j.t )

4. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć Wnioskodawcy)

................................................................................................................

( podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy )

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Kazimierz Magos

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 i z 2013r. poz. 829.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.

[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »